2017-09-23 گفت و گو با حسین مولا (حسن رادیو آزادی)
درباره کتاب خاطراتش،در جستجوی یحیی
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67
 
2017-09-09 از آینه بپرس. گفتگو با شهلا شفیق
دکتر شهلا شفیق، در گفت و گو با ربیع نیکو در باره رمان جدیدش!
 
2017-08-26 بازگرداندن بسیاری از پناهجویان افغان خطرات جانی برای آنان در برخواهد داشت؟
گفت و گو با مریم حسینی، پناجوی افغان
 
2017-08-19 جهانی شدن و مسئله پناهجویان و تبلیغات جدید نژادپرستان
گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس
 
2017-08-19 گزارشی از وضعیت تحصن پناهجویان افغان در مدبوریا پلاتسن استکهلم
در گفت و گو با محمود ،یکی از دست اندرکاران این تحصن
 
2017-08-12 تحصن پناهجویان افغان در استکهلم
گفتگو با سخنگویان تحصن فاطمه خاوری و امیر نبی زاده
گزارش بهروز خباز
 
2017-08-12 نوجوانان پناهجوی افغانستانی. مشاهده های میدانی در برابر پیش داوری ها
گفتگو با مجید تمجیدی سرپرست یکی از خانه های نگهداری از کودکان و نوجوانان(HVB)