2016-09-17 کودکان زندان
گفتگو با فاطمه جوکار، زندانی سیاسی دهه‌ی شصت
 
2016-09-17 مقایسه‌ای میان زنان و مردان زندانی‌ در ادبیات داستانی‌
گفتگو با علی نگهبان، نویسنده، پژوهشگر ادبی
 
2016-09-11 ایران تریبونال
روزنگار فعالیت های دادخواهانه روند تشکیل دادگاه مردمی ایران تریبونال
گفتگو با بابک عماد نویسنده کتاب ایران تریبونال
 
2016-09-11 شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندان های کردستان و آذربایجان
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در زندان تبریز
گفتگو با خسرو بوکانی زندانی سیاسی در دهه 60 به اتهام عضویت در کومه له
 
2016-09-11 خاطره ای از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی زن در زندان های کردستان
روی خط رادیو همبستگی، تماس تلفنی شنوندگان(فریده)
 
2016-09-11 چگونگی بهره گیری جنبش دادخواهی در ایران از انتشار فایل شنیداری آیت الله منتظری
جمشید اطیابی، روی خط تماس تلفنی
 
2016-09-04 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده
 
2016-09-03 پیامدهای انتشار فایل منتظری در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی
جنبش دادخواهی در ایران چگونه می تواند از فضای ایجاد شده بهره بگیرد؟
گفت و گو با تقی روزبه و مرسده قائدی