2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-11-03 یک اثر یک نویسنده یک نقد. رمان سقف بلند تنهائی
گفتگوی فرزین ایران فر با حسین رادبوی
 
2018-11-03 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
بحث و گفتگو با حضور سعید رهنما و تقی روزبه
 
2018-11-03 زمینه ها و پیامدهای عروج فاشیسم در برزیل
ویران گری و خشونت و دهشت در پیش!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-11-03 تروریسم حکومت اسلامی، این بار در دانمارک
گفتگو با علی آزاد فعال سیاسی چپ ساکن کپنهاک
 
2018-11-03 حسن حسام : آواز خوان
شگفتا! چه جانِ سختی داری آوازخوان! هنوز زنده ای
 
2018-11-03 در همهمه صداها، سانسور صداها، خفه کردن صداها
صداهائی که شجاعانه فریاد می شوند
 
2018-11-03 بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بودجه اربعین
سرکوب گری های رژیم اسلامی، سلطنت طلبان در توهم بازگشت
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز