2011-03-26 دنیای سینما برنامه ائی از جواد تسلیمی
هشتاد و سومین جایزه های اسکار
 
0014-07-19 احمد شاملو شاعر آزادی و عدالت
یاد شاعر ما! نقش احمد شاملو در ادبیات ایران
از آرشیو. برنامه ویژه ای پس از خاموشی الف.بامداد (گفتگو با اسماعیل خوئی و رضا براهنی و....)
 
0000-00-00 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده
 
0000-00-00 یک روز پیش از آخر زمان
گفتگو با سرور کسمائی
 
0000-00-00 فروغ فرخ زاد کارنامه ادبی فرزانه میلانی
 
0000-00-00 خدنگ و پرنده گفتگو با حسن حسام