2012-04-16 کمک به بی خانمانان
پرسش ها و پاسخ ها .... فرزین ایران فر
 
2012-04-15 گزارش ها .....
بردگان مدرن:کارگران خانگی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس،تأثير تحريم ها بر فروش نفت ايران، قراردادهای نفتی درکردستان عراق،فشار بر محمد سلیمانی‌نیااز سوی وزارت...
 
2012-04-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری
 
2012-04-10 بی حرمتی به افغان ها در ایران، اقدامات ضد انسانی حکومت اسلامی
انتشار رمان " افغانی"
گفتگو با عارف فرمان نویسنده
 
2012-04-10 ویژگی های وضعیت سیاسی کنونی در ایران
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر سیاسی
 
2012-04-03 در گذر اندیشه
پرسش های نشده ... پاسخ های نگفته
گفتگوی جواد تسلیمی با فرزین ایران فر
 
2012-03-10 مرد هستید و می خواهید با زن ستیزی مقابله کنید؟ با رعایت این 12 نکته شروع کنید
از تازه ترین شماره نشریه آوای زن
 
2012-03-10 در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی
نادیده گرفتن زن در جامعه مردسالار، نوعی خشونت بر زنان