2016-04-09 دستفروشان همان کارگران اخراجی و تهیدستان حاشینه نشین شهرها هستند.
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2016-02-06 بررسی فعالیت های کارگری پیرامون تعین حداقل دستمزد
گفت و گوی بهروز خباز با آیت نیافت و بهرنگ زندی
 
2016-01-23 ارزیابی از مبارزات تاکنونی برای افزایش تعیین حداقل دستمزد
گفتگو با مجید تمجیدی تحلیل گر مسائل کارگری
گفتگوهای کارگری …… بهروز خباز
 
2015-11-07 فعالان کارگری در غم از دست دادن یاران خود
درگذشت کوروش بخشنده و نیما کوهبنانی
گفت و گوی بهروز خباز با کوروش بخشنده
 
2015-10-24 تأملاتی در باره خارج از محدوده. نگاهی به پژوهش ها درباره حاشیه نشینان کلان شهرها
جنگ ِ مرگ و زندگیِ ِ حاشیه نشینان برای تسخیر شهر
گفتگو با محمد غزنویان
 
2015-06-27 بحران بیکاری و پیامدهای آن در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا
 
2015-05-31 کارزاربرای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و زندانیان سیاسی وعقیدتی
تظاهرات در استکهلم شنبه 30 مه
گفت و گو با صدیقه محمدی و فرامرز قربانی
 
2015-05-24 کارزار برای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی
گفتگو با مهرنوش شفیعی از شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست