2017-03-25 نوروز و زندانیان سیاسی در بند
گزارش
 
2016-12-31 یاد علی رضا شکوهی در سال گرد اعدام او
از ستایش جان باختگان راه آزادی و برابری
تا مستند سازی مقاومت ها در زندان های رژیم اسلامی
گفتگو با ابراهیم آوخ
 
2016-12-31 ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
گزارش
 
2016-12-28 بزرگداشت صفر قهرمانی با سابقه ترین زندانی سیاسی
انسانی که گفت نه!نماد مقاومت (از آرشیو)
بهروز حقی،هدایت سلطان زاده،محرم ایازی،محمدرضا شالگونی،محمدعلی فرزانه،علی اشرف درویشیان
 
2016-12-24 ادامه اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی
گزارش و گفتگو با معصومه امانی مادر مرتضی مرادی
 
2016-12-19 گزارش: زندانیان سیاسی را دریابیم!
اعتصاب غذای آرش صادقی، مرتضی مرادپور و به زندان افکندن گلرخ ابراهیمی و امید علی شناس
صدای خانواده های زندانیان سیاسی خاموش شدنی نیست
 
2016-12-16 برادر و مادر مرتضی مرادپور از وضعیت این زندانی سیاسی می گویند
گفت و گو با فردین مرادپور و معصومه امانی
 
2016-12-03 گفتگو با احمد منتظری. بازجوئی و حکم ظالمانه !
در پی انتشار فایل صوتی درباره اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷
این حکم در راستای بازداشتن از انتشار دیگر فایل‌ها است