2016-06-18 گزارشی از تلاش ها در رابطه با جعفر عظیم زاده
بررسی مقوله اعتصاب غذا و کار کودکان
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و یک فعال اجتماعی برای لغو کار کودک
 
2016-06-11 تجربه اعتصاب غذا در زندان رژیم شاه و شرایط کنونی در زندان های ایران
گفت و گوی بهروز خباز با عباس سماکار
 
2016-06-11 ضرورت حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران
گفت و گو با محمد پورعبداله
 
2016-06-04 شلاق زدن کارگران آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است
صد و...
گفت و گو با شهاب برهان و علیرضا نوایی
 
2016-06-04 شلاق زدن کارگران معدن آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است.
گفت و گوی بهروز خباز با شهاب برهان
 
2016-06-04 برگزاری صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار و تدارکات فعالین کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علیرضا نوایی
 
2016-05-28 موقعیت کنونی جنبش کارگری در حوزه سازمانیابی
پیام جعفر عظیم زاده به اجلاس...
گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی
 
2016-05-14 جمع بندی از عملکرد گروه ها و فعالین کارگری در اول ماه مه 1395
گفت و گوهای کارگری
بهرنگ زندی - فرزین ایرانفر - بهروز خباز