2020-05-30 سران سه قوه رقیب و همکار زیر سایه خیمه ولایت
مردم فقط سرکوب نمی شوند، سرگرم می شوند
 
2020-05-30 بررسی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، چرائی و پیامدهای آن
پیوندها و گسست های روحانیت شیعه و دربار سلطنتی
با حضور ناصر مهاجر و مسعود نقره کار (آرشیو)
 
2020-05-30 مجله خبری هفته 200530
از میان خبرهای ایران و سوئد
 
2020-05-30 خبرهای بد
نمایه برنامه
 
2020-05-23 چپاول در خصوصی سازی ها. نمونه کارخانه نیشکر هفت تپه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-05-23 وضعیت سیاسی قطبی شده ایران. کرونا حائل بین رژیم و مردم؟
همبستگی اجتماعی و مفصل بندی اعتراض ها و جنبش های مردمی علیه رژیم چگونه؟
گفتگو با مجید دارابیگی تحلیل گر سیاسی
 
2020-05-23 استراتژی امنیت ملی در حکومت اسلامی. توسعه طلبی تهدید یا فرصت؟
گفتگوی ربیع نیکو با محمد علی امینی
 
2020-05-23 دریوزگی در آستان تبه کاران، نامه شماری از هنرمندان تئاتر به وزیر ارشاد
ناصر رحمانی نژاد هنرمند تبعیدی تئاتر