2017-02-12 نقد پژوهشی کتاب: حماسه سیاهکل، حمید اشرف(3)
گفت و گوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ معاصر
 
2017-02-12 نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن
گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی
 
2017-02-11 تاریخ و سنت های جنبش چپ و کمونیستی
مواجه کنش گران چپ پس از قیام بهمن 57
گفت و گو با پریسا نصرآبادی و شادیار عمرانی
 
2017-02-11 آزمایش موشکی ایران و واکنش تند دولت آمریکا
گفت و گو با سعید محمودی پروفسور حقوق بین الملل در سوئد
 
2017-02-11 گپ و گفت بامدادی
سفر نخست وزیر سوئد به ایران، مبارزه کارگران هپکو و جنایت در زندان های سوریه...
 
2017-02-06 درنگی بر انقلاب بهمن 1357. چرا انقلاب و چرا چنین سرنوشتی؟
فاتحه خوان های انقلابی، فاتحه خوان های انقلاب
گفتگو با شهاب برهان تحلیل گر سیاسی
 
2017-02-04 روایتی از انقلاب۵۷، نوار که پا نداره!
صداهائی که خواسته‌اند فراموششان کنید یا خواسته‌اید که فراموششان کنید
برنامه‌ی پانزدهم رادیو ریزوم
 
2017-02-04 انقلاب بهمن، محصول کودتای سیاه و انقلاب سفید بود
انقلاب بهمن، بهمنی که انقلاب را ویران کرد!