2017-07-08 امیر حسن پور نگاهی به زندگی و اندیشه های او
گفتگوی آرش کمانگر با شهرزاد مجاب همسر دکتر امیر حسن پور
مبارز کمونیست و استاد داشگاه در تورنتوی کانادا که 24 ژوئن بر اثر سرطان درگذشت
 
2017-07-08 تفکر انتقادی
گفت و گوی فرزین ایران فر با احمد پوررسول. از آرشیو
 
2017-06-03 سمبل های ملی، ملی گرائی و ناسیونالیسم
گفتگو با فرهاد بشارت
 
2017-05-06 جدل اندر باب فلسفه
بحث و مجادله منوچهر حقیقی راد و امین قضایی
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(16)
 
2017-04-29 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(15)
گفتارهایی از امین قضائی
پاسخ به چند پرسش
 
2017-04-22 ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی
از سیاست ورزی تا نمایش و کارناوال. گستره وعده ها و دعوت هاَ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی ها
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-04-22 بحث و گفتگوی اسفندیار منفردزاده و امین قضائی
آزادی های بی قید و شرط سیاسی
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(14)