2018-02-24 صد و پنجاه سال کاپیتال اثر کارل مارکس
گفتگوی حسین نقی پور با حسن آزاد پژوهشگر مارکسیست
پیرامون کتاب سرمایه برجسته ترین ابزار تئوریک مبارزه رهائی بخش علیه نظام سرمایه داری
 
2018-01-20 ارزیابی از خیزش و اعتراض های مردمی دی ماه 96
فواران اعتراض های سراسری لایه های پائینی جامعه
گفتگو با ناصر زرافشان
 
2018-01-13 معنای خواسته ها و شعارهای معیشتی در اعتراض های مردمی از منظر اقتصاد سیاسی
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
2018-01-08 برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو
 
2017-12-30 ارزیابی از خیزش و شورش مردمی علیه رژیم اسلامی
فرودستان خشمگین در گستره سراسری انبار باروتند
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی چپ و حمید مافی روزنامه نگار چپ
 
2017-12-30 عبور از جناح های حکومتی، کل رژیم اسلامی زیر ضرب خیزش های مردمی
حمید جهان بخش، فرزین ایران فر، بهروز خباز ، سعید افشار
 
2017-12-16 طرح جدید بازنشستگی در سوئد، افزایش سن بازنشستگی!
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان و نظر چند شنونده
 
2017-12-16 مذهب حکومتی در بودجه سال 1397، مبارزه کارگران هفت تپه
از سوت بلبلی اژه ای تا فحش های ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز،سعید افشار