2015-07-11 تصویب ازدواج همجنسگرایان در آمریکا
گفت و گو با مهناز قزلّو در برنامه آن سوی مکث
 
2015-07-04 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با پروین افتخاری
 
2015-06-27 زبان و زمان، از اندیشه تا گفتار
چرا برای بیان اندیشه، گاه بسیار کلی، مبهم و طولانی سخن می گوئیم
گفتگو با غنی مجیدی
 
2015-06-20 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با روناک
 
2015-06-20 معرفی یک کتاب و یک گاه نامه منتقد سرمایه داری
نشریه نگاه و کتاب سلامت و تغذیه: سرمایه داری گرسنگی و چاقی می آفریند
 
2015-06-14 روایت عشق تراژیک نگار
گفت و گو با مسعود فیروزآبادی
 
2015-05-24 کارزار برای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی
گفتگو با مهرنوش شفیعی از شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
 
2015-05-23 بهداشت روانی، فرسایش روان و بیماری افسردگی
گفتگو با وحید روان دوست، روان شناس