2014-12-27 گزارش: امنیت اینترنت و داده های کامپیوتر شما
ارائه نرم افزار " دتکت" از سوی عفو بین الملل برای کشف و مقابله با جاسوسی دولت ها
 
2014-12-27 یک ریع قرن گذشت. رادیو همبستگی 25 ساله شد!
گپ و گفتی برای یادآوری
 
2014-12-18 فشار در زندان بر وکیل زندانی سیاسی عبدالفتاح سلطانی
گفتگو با مائده سلطانی
 
2014-12-18 تاثیر گرانی نان بر معیشت و زندگی کارگران و زحمت کشان
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفتگو با یدالله صمدی دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج
 
2014-12-16 درنگی بر چند رویداد و موضوع
گپ و گفت بامدادی
 
2014-12-15 برنامه ویژه درباره راسیسم
راسیسم ساختاری و سازمان یافته، گفتمان راسیسم مسلط، رشد حزب مهاجرستیز دمکرات های سوئد
نگاه راسیستی در میان مهاجرتباران و ایرانی تباران
جواد تسلیمی، فرشته...
 
2014-12-13 برنامه گفتگوهای کارگری 3 ساله شد!
گفتگو با بهروز خباز تهیه کننده برنامه گفتگوهای کارگری
 
2014-12-13 تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه
اقدامات حمایتی در خارج کشور
گفتگو با یوسف سلطانی