2012-04-15 گزارش ها .....
بردگان مدرن:کارگران خانگی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس،تأثير تحريم ها بر فروش نفت ايران، قراردادهای نفتی درکردستان عراق،فشار بر محمد سلیمانی‌نیااز سوی وزارت...
 
2012-03-24 نگاهی به زندگی و مبارزه کارگران در سالی گذشت
امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران...
 
2012-03-24 سال 1391 چگونه سالی برای کارگران؟
ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران
گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی
 
2012-02-27 گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
2012-02-12 گفتگوهای کارگری
وضعیت کنونی جنبش کارگری و سازمان یابی گفتگوی بهروز خباز با فرید پرتوی
 
2012-01-29 گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
 
2012-01-29 بحران سوسیال دمکراسی از منظر چپ
گفتگو با سروژ قازاریان
 
2012-01-09 گفتگوهای کارگری
کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها در ایران.
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی