2018-09-08 زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است
گزارش از زندگی چند گروه اجتماعی در معرض فقر
 
2018-08-04 بحران ارزی، موج جدید گرانی، مشکلات معیشتی و اعتراضات مردم
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
 
2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 درنگی بر اعتراض بازاریان که متحد حکومت بوده است
دیگر یاوهایی از جمله بد و بدتر و سایر افاضات بنجل لیبرال های نظام خریدار ندارد
گفت و گو با ناصر زرافشان
 
2018-06-30 اعتراض بازاریان و اعتراض مردم علیه فقر و گرانی
اعتراض بازاریان به کی به چه و برای چی؟
گفتگو با حمید مافی
 
2018-06-30 اعتراضات بازاریان
فاسم خاکسار
 
2018-04-14 بحران پولی، تلاطم بازار ارز و سقوط ارزش ریال
کار چه کسی؟ هجوم برای تبدیل ریال به دلار، چرا؟
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
2018-04-14 عوامل و دلایل سقوط ارزش ریال و پیامد آن بر زندگی مزدبگیران
گفتگو با صابر زمانی پژوهش گر اقتصاد