2018-04-14 مادرم در آینه نشست! 3 و 4
نویسنده قصه و بازحوان فریده ابلاغیان (قسمت سوم و چهارم)
 
2018-04-14 بحران، مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد
محرمانه پشت پرده! از فتوا تا می تو(from fatwa to me-too)
گفتگو با روشنک شاعر و مترجم
 
2018-04-14 مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد. چرا اکنون؟
احمد اسکندری
 
2018-04-07 نگاهی به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور
در این صدا در آن سخن
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مهدی اصلانی
 
2018-04-07 قصه مادرم در آینه نشست
گفت و گو با فریده ابلاغیان راوی و نویسنده قصه(قسمت اول و دوم)
 
2018-04-07 گفت و گو با هنرمند جوان ایرانی
آرین معینی
 
2018-03-31 گفتگو با مرتضی آهوقلندری هنرمند لر
از نوروز تا شوق پرواز
 
2018-03-30 هنر کنشگر؛ گفتگوی فرزین ایران فر با آذین ایزدی فر
کنش ورزی چه تاثیراتی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می گذارد؟ در این صدا و در آن سخن