2018-12-15 واکاوی امید و ناامیدی در ایران امروز
زمینه ها و دلائل ناامیدی اجتماعی؟ ناامیدی از چه چیزی و از چه کسانی؟
گفتگوی فرزین ابران فر با محمدرفیع محمودیان و سعید افشار
 
2018-12-15 نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفت و گو با نیره انصاری، حقوقدان
 
2018-12-15 نقدی بر معرفی کتاب داستان لبخند
ناصر رحیم خانی
 
2018-12-08 گفتگوی فرزین ایران فر با هدایت سلطان زاده
چالش های گفتمان چپ در پیوند با مساله ملی و حقوق ملیت ها در ایران
 
2018-12-08 رمان لبخند نوشته جمال صادقی
گفتگوی فرزین ایران فر و مسعود فیروزآبادی
یک اثر یک نویسنده یک نقد
 
2018-12-01 گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی استعدادی شاد
رمان بدون شرح، شرح حال نسل خاکستری یک اثر یک نویسنده یک نقد
 
2018-11-24 دوسالگی آوای تبعید و شماره ویژه ترانه و ترانه سرائی
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2018-11-17 یک رمان، یک نویسنده. رمان مهاجر و سودای پریدن به دیگر سو
گفت و گوی فرزین ایرانفر با علی نگهبان