2018-06-02 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما (2)
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
مصاحبه بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-05-26 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (۲)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، نظرات جزنی و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-05 بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی خلق
دفاعیات در دهه چهل، در زندان و جایگاه و نقش در سازمان سچفخا
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی
 
2018-05-05 کارل مارکس دویست ساله شد
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-04-07 نگاهی به تفکر انتقادی
گفت و گو با احمد پور رسول
 
2018-03-31 از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان
علی نیری و حسام نوذری
 
2018-02-24 گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و پژوهش گر و منتقد ادبی
دراین صدا، در این سخن: تعهد در ادبیات به چه معنا است؟
شعر اکبر ذوالقرنین دختران خیابان انقلاب
 
2018-02-24 صد و پنجاه سال کاپیتال اثر کارل مارکس
گفتگوی حسین نقی پور با حسن آزاد پژوهشگر مارکسیست
پیرامون کتاب سرمایه برجسته ترین ابزار تئوریک مبارزه رهائی بخش علیه نظام سرمایه داری