2018-09-29 توضیح سعید افشار درباره برنامه چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
در وضعیت امروز ایران در گفتگو با کنش گران و کوشندگان سیاسی
 
2018-09-22 حمله تروریستی در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم
مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری
گفت و شنود با تقی روزبه تحلیل گرسیاسی
 
2018-09-22 درنگی برخشم و نفرت در جامعه امروز ایران
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2018-09-22 بازگشاپی مدرسه ها ونظام تبعیض آموزشی
فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-09-22 در آستانه فصلی گند. رادیو هیچ کیدز نویز ششم
کدام صدا حذف می شود؟ کدام صدا را نمی شنویم؟
چگونه سرمایه و مردسالاری دست تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.
 
2018-08-04 گرایش جنسی سیال است!
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2018-07-07 مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب
ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا
گفتگو با مهدی هاشمی
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی