2016-11-01 تغییرات تاکنونی در قانون کار و واکنش گروه ها و تشکل های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علی دماوندی
 
2016-10-22 بررسی تهاجم به معیشت و امنیت شغلی کارگران از طریق تغییرات در قانون کار
گفت و گوی بهروز خباز با مهرنوش شفیعی
 
2016-10-09 وانکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی
 
2016-09-25 بررسی تغییرات تاکنونی قانون کار
و خلاء پراتیک اجتماعی فعالین کارگری
گفت و گوهای کارگری با حضور آیت نیافر و خسرو بوکانی
 
2016-09-11 یادی از شاهرخ زمانی، ستاره ای در جنبش کارگری ایران
ترفتد تغییرات در قانون کار توسط دولت روحانی به قصد ارزان سازی نیروی کار
گفت و گوی بهروز خباز با علیرضا نوایی
 
2016-09-11 گزارشی از تظاهرات پرستاران در استکهلم
در گفتگو با مهرنوش شفیعی
 
2016-08-29 بررسی پیامدهای اصلاحات در قانون کار و تأثیر آن در زندگی کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر
 
2016-08-20 نگاهی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60
گفت و گو با محمد ملکی