2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران و تبلیغات جنگی
گفتگو با محمدرضا شالگونی و حمید تقوائی
 
2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران
گفتگو با ناصر زرافشان
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی حکومت های امریکا و ایران
گپ آغازین. سعید افشار
 
2019-05-18 مرور خبری هفته
مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
 
2019-05-11 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران. نمایش قدرت و تهدید نظامی با چه هدفی؟
گفتگو با خسرو خسروانی تحلیل گر سیاسی
 
2019-05-11 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران. محتمل ترین سناریوها و جایگاه صدای سوم
گفتگو با عباس توکل(سازمان فدائیان اقلیت) و حسن حسام(سازمان راه کارگر)
 
2019-05-11 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران. آیا خطر جنگ جدی است؟
گفتگو با منصور فرهنگ تحلیل گر سیاسی
 
2019-05-11 تنش حکومت های امریکا و ایران. حکومت اسلامی در وضعیت حرکت اکراهی
گپ پایانی. سعید افشار