2018-01-20 کنفرانس درباره مساله خلق ها و حقوق بشر در پارلمان اروپا
برگزارکننده؛ پلاتفرم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران
گفتگو با بهرام رحمانی از سخنرانان و برگزارکنندگان
 
2018-01-20 نگاهی به فیلم ها و سینمای سوئد در سال 2017
جشنواره سوسک طلائی Guldbagge
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-01-20 نگاهی کوتاه به خیزش های اخیر مردم در ایران
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-01-13 محمود شاهرودی قاضی القضات جنایت دررفت
اقدامات برای جلب و محاکمه محمود شاهرودی در آلمان
گفتگو با حسین نقی پور ژورنالیست و فعال سیاسی چپ
 
2018-01-13 ده روزی که ایران را لرزاند
یک جمع بندی از خیزش و شورش فرودستان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-13 جنبش در زندگی مردم ادامه دارد! نگاهی به اعتراض های سراسری دی ماه 96
خیزش فرودستان و محرومان شورش نادیده گرفتگان و حاشیه رانده شدگان
گفتگو با پیران آزاد فعال ضد سرمایه داری
 
2018-01-08 برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو
 
2017-12-30 سالی می رود(2017) سالی می آید(2018)
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی