2014-10-25 مبارزه علیه بردگی کار، برای حقوق کودکان
آن سوی مکث ... مهناز قزلّو
گفتگو با احسان اله خان کوشنده حقوق کودکان کار
 
2014-10-25 گپ و گفت بامدادی
اعدام ریحانه جباری و وحشیگری قانون قصاص
جنایت اسیدپاشی بر روی دختران و زنان در اصفهان و خشم و اعتراض مردمی
 
2014-10-18 ویروس مرگ زای ابولا: چگونگی پیدایش و زمینه های اجتماعی گسترش و سرایت آن
گفتگو با دکتر احمد ابراهیمی متخصص بیماری های عفونی
 
2014-10-18 کابوس ابولا به روایت کاشف ابولا
ویروسی که با شیوع در غرب آفریقا اکنون تبدیل به بحران امنیتی بهداشتی جهانی می شود
 
2014-10-18 داعش، کوبانی، قدرت های جهانی، دولت های منطقه و ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2014-10-18 مقاومت و مبارزه کوبانی در برابر ارتجاع گروه دولت اسلامی
شرکت اعضای پژاک در رژوار و مواضع و تاکتیک پژاک در ایران
گفتگو با یوسف سلطانی مسئول دیپلماتیک پژاک در اروپا
 
2014-10-18 نقش زنان دراداره کانتون های سه گانه در کردستان سوریه(روژاوا) و مقاومت کوبانی
گفتگو با نگین شیخ الاسلامی روزنامه نگار
 
2014-10-18 نقش زنان دراداره کانتون های سه گانه در کردستان سوریه و مقاومت شهر کوبانی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلّو
گفتگو با ویان مهابادی عضو جامعه زنان آزاد، شهر کژار و نهیر پاله روزنامه نگار در کوبانی