2016-01-16 فلسفه در دنیای امروز
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رسول نژادمهر
 
2016-01-02 شرایط پناه جویان در کمپ های پناهندگی سوئد
گفتگو با مریم احمدی پناه جوی شاعر
 
2015-12-05 حقوق اجتماعی توان خواهان
نگاه "حق محور" جایگزین نگرش "ترحم محور"
 
2015-12-05 دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی
اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
 
2015-11-28 تصمیم و سیاست سخت گیرانه تر پناهندگی در سوئد
گفتگو با فرامرز پویا
 
2015-11-28 سمینار در استکهلم درباره وضعیت اقتصادی و جنبش کارگری ایران
گفتگو با سعید تقوی از سندیکای ترانسپورت سوئد
 
2015-11-28 رقص عرفانی ایرانی و ملاقات موسیقیائی
گفتگو با بنفشه صیاد هنرمند
 
2015-11-21 امنیت و دمکراسی، دمکراسی و امنیت
بررسی پیامدهای کشتار پاریس
گفتگو با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس