2014-11-29 نمایش متفاوت مهاجرت و زندگی در سوئد، تهدید راسیستی و نگاه سفید
گفت و گو با نسیم عقیلی، نویسنده و کارگردان تئاتر
 
2014-11-29 مبارزه با خشونت بر علیه زنان و دختران
از 15 نوامبر تا دهم دسامبر ۱۶ روز نارنجی
گفتگو با دو دختر کوشنده حقوق زنان، رایحه مظفریان در ایران و مهرتاب متوس در سوئد
 
2014-11-29 بدن فردی و بدن جمعی ،محوری در گفتمان قدرت و سکسوالیته
آن سوی مکث ....! چه تصویری زنان و مردان ازبدنشان دارند؟
گفتگوی مهناز قزلّو با نسرین اسفندیاری
 
2014-11-22 گردهم آئی های گسترده در مرگ مرتضی پاشائی خواننده پاپ
گزارشی از نظرات مطرح شده
 
2014-11-01 رواداری(تولرانس) در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران
گفتگوی جمال خرم با احد قربانی دهناری پژوهشگر
 
2014-10-25 جنایت اسیدپاشی بر روی دختران و زنان در اصفهان
گفتگو با ماریا رشیدی و سیمین اصفهانی کوشندگان حقوق زنان و تماس های تلفنی شنوندگان
 
2014-10-25 شوک تراپی حکومت اسلامی!
نگاهی به وضعیت سیاسی، وعده های دولت روحانی و کشمکش های درون رژیم
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
2014-10-25 زندگی، مقاومت و مبارزه در کوبانی کانتون ها و شوراهای خودگردان مردمی
گزارش فرزین ایران فر