2014-12-14 تحول اجتماعی و فرهنگی در ایران امروز و پدیده هم باشی (ازدواج سپید)
گفتگو با حسن مکارمی روانکاو بالینی و پژوهشگر در دانشگاه سوربن پاریس
 
2014-12-06 گرانی نان .... پیامد آن
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
 
2014-12-06 نان گران شد!
گزارشی از بهروز خباز
 
2014-12-06 بحران سیاسی در سوئد. اعلام انتخابات فوق العاده
بحث و گفتگو با حضور احمد اسکندری، علی حاج قاسمی، سارا عبدالهی، علی اثباتی، شعله ایرانی، محمد رفیع محمودیان
 
2014-12-06 بازنمایی زن ایرانی در تلویزیون سوئد
گفتگو با سارا باقری شاد روزنامه نگار
 
2014-12-06 پیگیری قتل حمید جهانشاهی در یکی از آسایشگاه های استکهلم
گفت و گو با علی یوسفی
 
2014-11-29 نمایش متفاوت مهاجرت و زندگی در سوئد، تهدید راسیستی و نگاه سفید
گفت و گو با نسیم عقیلی، نویسنده و کارگردان تئاتر
 
2014-11-29 مبارزه با خشونت بر علیه زنان و دختران
از 15 نوامبر تا دهم دسامبر ۱۶ روز نارنجی
گفتگو با دو دختر کوشنده حقوق زنان، رایحه مظفریان در ایران و مهرتاب متوس در سوئد