2012-05-12 گفتگوهای کارگری
ارزیابی از برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران
گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی
 
2012-05-05 گزارش ...
برگزاری روز جهانی کارگر
روز جهانی آزادی مطبوعات
 
2012-04-29 درخواست اتحادیه سرویس ، خدمات و ارتباطات (سندیکای سیکو)
برای حمایت از کارگران. گفتگو با جمشید کریمی عضو سندیکای سیکو
 
2012-04-29 برنامه ویژه روز جهانی کارگر
گفتگوهای کارگری
بهروز خباز، علی پیچگاه، فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، استی پیروتی، یوسف آب خرابات،
مرتضی افشاری، بهروز فراهانی،سیده واحدی، حسن شهابی و...
 
2012-04-22 آگهی برنامه ویژه اول ماه مه ( 12 اردیبهشت) روز جهانی کارگر
هفته آینده در رادیو همبستگی
 
2012-04-15 گفتگوهای کارگری
مردسالاری و سازمانیابی تشکل های کارگران
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا
 
2012-04-15 گزارش ها .....
بردگان مدرن:کارگران خانگی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس،تأثير تحريم ها بر فروش نفت ايران، قراردادهای نفتی درکردستان عراق،فشار بر محمد سلیمانی‌نیااز سوی وزارت...
 
2012-03-24 نگاهی به زندگی و مبارزه کارگران در سالی گذشت
امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران...