2012-01-15 نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
 
2012-01-09 معرفی دو کتاب از انتشارات آلفابت ماگزیما در گفتگو با عباس منصوران
نیروهای کار اعتراض‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰ تا به امروز
نوشته بورلی جی سیلور، مترجم عباس منصوران
پرستو در باد، روايتی از مبارزه، عشق و بازنگری بينش...
 
2012-01-09 دو گزارش
1.مناسبات اقتصادی حکومت اسلامی و دبی، تیری که به سنگ خورد
2.زندگی بخشی از کارگران در مناطق حاشیه ای تهران بزرگ
 
2012-01-02 نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود ... سالی می آید ....
نگاهی به سال پشت سر و چشم انداز سال پیش رو
 
2011-12-18 فضای تبلیغات جنگ طلبانه، انگیزه ها و پیامدها ؟
نظر یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان و اورى آونرى نويسنده، عضو پيشين كنست و از مسئولان «گوش شالوم» (بلوك صلح)
 
2011-12-18 پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
بر روی رژیم جمهوری اسلامی و زندگی مردم . بحث و مناظره: ایرج مصداقی و بهرام رحمانی
 
2011-12-18 گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری
 
2011-12-17 گفتگوهای کارگری. گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت و چگونگی پشتیبانی از فعالان...