2014-07-26 انجمن فرا نرم گرایان در استکهلم
سمینار پیرامون حقوق جامعه کوئیر ، دگرباشان جنسی
گفتگو با مهناز قزلو
 
2014-07-19 تازه ترین خبرها از اعتصاب غذای رضا شهابی کارگرزندانی سیاسی
گزارش عزت دولت آبادی
 
2014-07-06 وضعیت وخیم کارگر زندانی رضا شهابی و حمله به منزل بهنام ابراهیم زاده
گفت و گو با محمود صالحی
 
2014-06-21 نقض حقوق بشر در ایران
گزارش و گفتگوی مهناز قزلو با شعله زمینی، فعال حقوق بشر
 
2014-05-24 کارزار آزادی های یواشکی زنان در ایران
نظر دو شنونده در خط آزاد رادیوئی
 
2014-05-17 هموفوبیا (دگرباش هراسی)
گفتگوبا مهناز قزلّو و آرشام پارسی
 
0000-00-00 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده