2012-04-29 برنامه ویژه روز جهانی کارگر
گفتگوهای کارگری
بهروز خباز، علی پیچگاه، فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، استی پیروتی، یوسف آب خرابات،
مرتضی افشاری، بهروز فراهانی،سیده واحدی، حسن شهابی و...
 
2012-04-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری
 
2012-04-10 ویژگی های سرمایه داری و بورژوازی کنونی در ایران
گفتگو با احمد سیف تحلیل گر اقتصادی
 
2012-03-24 نگاهی به زندگی و مبارزه کارگران در سالی گذشت
امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران...
 
2012-03-24 سال 1391 چگونه سالی برای کارگران؟
ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران
گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی
 
2012-02-27 گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
2012-01-29 گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
 
2012-01-29 تاثیر و پیامد تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم
نوسانات نرخ ارز و اعلام تک نرخی ارز از سوی بانک مرکزی
گفتگو با فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران