2018-09-08 زمینه ها و پیامدهای رشد جریان های راستپوپولیستی و راسیستی
افزایش رای حزب SD تغییر در صحنه سیاسی سوئد
گفتگو با مهرداد درویش پور
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
نگاهی به تاریخجه احزاب سوئد ناصر مجاور
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با خشایار فرمانبر از حزب سوسیال دمکرات
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
سعید تقوی از سندیکای ترانسپورت
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با دانیل ریاضت از حزب چپ سوئد
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با نلی شیرازی از حزب ابتکار فمینیستی
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با شادی لارشون از حزب محیط زیست
 
2018-09-08 زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است
گزارش از زندگی چند گروه اجتماعی در معرض فقر