2017-12-02 از ورزش تا سیاست از احمدی نژاد تا احمدزاده از نان تا نژاد و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-11-25 مانیفست کمونیست ، مانیفست حزب کمونیست
ترجمه دیگری به فارسی از اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلس
گفتگو با شهاب برهان
 
2017-11-25 کارزار جهانی metoo# ، علیه آزار و تعرض جنسی
گفتگو با توکتم جهان گیری عضو حزب ابتکار فمینیستی سوئد
 
2017-11-24 4 آذر روزی تلخ ، جمعه سیاه، تبدیل سوژه متفکر به موجود مصرف کننده
احمدی نژاد در نقش مخالف،برده فروشی پس از امپریالیستی ترین جنگ در لیبی
آقای تمساح رئیس جمهور زیمبابوه و... گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-11-18 رویدادها و افدام های محمد بن سلمان در عربستان و سیاست خارجی آن
رقابت و تنش با ایران، استعفای سعد حریری در لبنان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-11-18 پس از همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان
آیا همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان گامی به پیش بود یا به پس؟
بحث و مناظره هیمن سیدی و یوسف اردلان
 
2017-11-11 رویدادها در عربستان و تنش در روابط پرتنش عربستان و ایران
جنگ قدرت، فساد و پاک...
تحولات تازه ره به کجا می برد؟ جنگ مستقیم بین رژیم های ایران و عربستان؟
گفتگو با غنی مجیدی و کوثر آل علی تحلیل گران مسائل خاورمیانه و جهان عرب
 
2017-11-11 کارزار جهانیmeto،آزارهای جنسی و تعرض مردان در خانواده به دختران و زنان
گفتگو با حمیلا نیسگیلی فعال فمینیست و کنش گر جنبش زنان
در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی