2013-02-23 گزارش ....
فروش گوشت اسب بجای گوشت گا و. عاملان چه کسانی هستند ؟
 
2013-01-12 گزارش ....
• سوریه
• از اتمی شاه تا هسته ای آیت اله
• از تورم بالای 100 درصد تا حذف شیر و گوشت و تهدید سلامتی مردم
 
2012-12-29 سالی می رود .... سالی می آید
سال 2013 چگونه سالی در ایران؟
 
2012-12-15 پیامدهای نئولیبرالیسم و چشم انداز چپ در اروپا
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان
 
2012-12-15 عوامل رشد احزاب راست پوپولیست و راسیست
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(18)
 
2012-11-24 حزب کمونیست چین و تحولات در آن کشور
نفد و نظر با بهروز فراهانی
 
2012-11-10 نگاه به چین از منظر اقتصادی
آیا چین ابر قدرت سده 21 خواهد شد
گفتار از غنی مجیدی
 
2012-10-27 سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
نقش تعیین کننده را دولت برعهده دارد