2015-06-20 شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری
از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد
گزارش از یاسمن خالقیان
چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم تا کمر خم شده در سطل های...
 
2015-06-20 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با روناک
 
2015-06-20 درنگی بر چند خبر هفته. مذاکرات هسته ای و جیب مردم و ......
گپ و گفت بامدادی
 
2015-06-14 ارزیابی از عملکرد تاکنونی کانون صنفی معلمان
گفت و گوی بهروز خباز با فعال جنبش معلمان، اکبر زارعین
 
2015-05-31 زبان جنسیت زدگی و جوک های سکسیستی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با مرمر مشفقی، مینا خانی، بهار سلطانی
 
2015-05-30 نکاتی درباره اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد
تماس تلفنی شنوندگان نیما هاتفی
 
2015-05-30 گپ بامدادی. درنگی بر چند موضوع و رویداد
مذاکرات هسته ای و مرافعه نیرنگ بازان حکومتی، پیروزی چپ در انتخابات محلی اسپانیا و.....
 
2015-05-23 بهداشت روانی، فرسایش روان و بیماری افسردگی
گفتگو با وحید روان دوست، روان شناس