2016-12-03 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران
گفت و گو با ایوب رحمانی
 
2016-11-20 گردهم آئی کارگران در 25 آبان در اعتراض به لایحه اصلاحیه قانون کار
گفت و گو با آیت نیافر و اصلان جوادزاده
 
2016-11-20 تجمع کارگران در 25 آبان مقابل مجلس
تصویب اصلاحیه قانون کار چه تأثیری در زندگی و معیشت کارگران دارد؟
گفت و گوی ربیع نیکو با بهروز خباز
 
2016-11-19 فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تجمع 25 آبان
گفت و گو با آیت نیافر
 
2016-11-19 ارزیابی از سازماندهی کارگران در اعتراض به اصلاحیه قانون کار در 25 آبان
گفت و گو با اصلان جوادزاده
 
2016-11-05 نگاهی به برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان
گفت و گو با ستار رحمانی
گفت و گوهای کارگری با بهروز خباز
 
2016-11-02 چرا باید به تغییرات در قانون کار واکنش نشان داد؟
و تقابل با حاکمیت و قانون گرایی در مبارزات کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور
 
2016-11-01 بررسی تبعات تغییرات تاکنونی در قانون کار و واکنش فعالین کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی