2019-05-25 بی نواسازی مزد و حقوق بگیران در ایران. پیامدهای آن بر مطالبات و سپهر سیاسی
سخنرانی پرویز صداقت در انجمن جامعه شناسی تهران
 
2019-02-09 نقد اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی، چهل سال غارت
مهرداد وهابی اقتصاددان استاد دانشگاه پاریس
 
2019-02-09 هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
2019-01-05 ارزیابی از روند خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران و راه کارهای جنبش های اجتماعی
سحنرانی پرویز صداقت در بنیاد پرسش در تهران
 
2018-12-15 تماس های تلفنی شنوندگان شنبه 15 دسامبر 2018
تظاهرات در استکهلم علیه بودجه بلوک راست محافظه کار، نگاهی به خبرها و رویدادهای اقتصادی جهان و ....
 
2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-10-20 توجه به رویدادهای اقتصادی در جهان ، تاثیر گذار بر زندگی ما
نظر یک شنونده
 
2018-09-29 گرانی دلار تا کی و تا کجا؟ سقوط ریال و تلاطمات اقتصاد ایران. دلایل و پیامدها
"اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است"
گفتگو با احمد علوی پروفسور اقتصاد در دانشگاه استکهلم