2020-07-11 کتاب فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران تالیف علی اشرف درویشیان و رضا خندان...
گذری و مکثی بر جنبه هائی از این کتاب گفتگوی فرزین ایران فر با رضا خندان مهابادی
 
2020-06-13 شناخت‌نامه احمد محمود نویسنده نامدار معاصر
حکم زندان سه تن از اعضای کانون نویسندگان
گفتگوی فرزین ایران فر با کیوان باژن نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران
 
2020-06-13 آزادی بیان بی قیدوشرط در جامعه و در وقت تماس های تلفنی رادیو همبستگی
مرز توهین و حفظ احترام و کرامت انسانی دیگران کجاست؟ آیا داوری هم در کار است؟
فرزین ایران فر ، سعید افشار
 
2020-05-09 یادمان نجف دریابندری نویسنده و مترجم برجسته
گفتگوی فرزین ایران فر با اکبر معصوم بیگی نویسنده و مترجم
 
2020-02-29 گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
خوانش شاعر از شعرهای خود
 
2020-01-25 منظومه افسانه نیمایوشیج یک بیان نامه ادبی سیری در نقد ادبی
گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی استعدادی شاد
 
2019-12-07 خیزش آبان، سرکوب و کشتار مردم معترض
فرزین ایرانفر
 
2019-11-16 رمان پیش از تردید. گفتگوی فرزین ایران فر با فهیمه فرسائی
یک رمان یک نویسنده