2018-08-21 محسن نجات حسینی دانش پژوه و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
2018-08-20 مینا آذریان هنرمند بازیگر تئاتر
میزبان تابستانی
 
2018-08-14 احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان
میزبان تابستانی
 
2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-07-30 ناصر رحیم خانی پژوهش گر تاریخ ایران و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-17 شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم
میزبان تابستانی
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده