2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-07-30 ناصر رحیم خانی پژوهش گر تاریخ ایران و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-17 شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم
میزبان تابستانی
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
2018-06-30 مرزهای پرگهر در مقابل حقوق بشر
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی دولت های غربی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 باران بند آمد. توقف فصل نامه باران در گستره ی فرهتگ ادبیات تاریخ و سیاست
چرائی تعطیلی فصل نامه باران و درنگی بر نهادها و نشریه های آرمان گرای در تبعید
گفتگو با مسعود مافان دبیر فصل نامه باران و نشر باران