2020-06-27 احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،از معترضان خیزش آبان۹۸
تظاهرات علیه حکومت اسلامی در استکهلم
گفتگو با مهرنوش شفیعی
 
2020-06-27 مجله خبری20200627:بگیر و ببند کنش گران سیاسی و مدنی و احکام اعدام زندانیان سیاسی
نامه زینب جلالیان و سهیلا حجاب از زندان قرچک
افزایش حاشیه‌نشینی و رواج پدیده‌های عجیب بی مسکنی و ....
 
2020-06-20 ابراهیم آوخ فعال سیاسی چپ
میزبان تابستانی 2020
 
2020-06-20 مرگ غلامرضا منصوری بازپرس و قاضی فراری دستگاه قضائی حکومت اسلامی در رومانی
پاک کردن رد پاها و تصفیه امنیتی اطلاعاتی مهره ها؟ از داروی نظافت و شیاف پتاسم تا گلوله و پرت کردن از بلندی.
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
2020-06-20 نگاهی به کانون وکلا در سایه پیش نویس قوه قضائیه
نقش وکیلان مستقل و وضعیت وکیلان در بند گفتگوی ربیع نیکو با شیرین عبادی حقوق دان
 
2020-06-20 روز الغای برده داری. نگاهی به برده داری در امریکا و اروپا
و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه داری
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-06-20 مجله خبری هفته. 20200620
از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه تا دستگیری و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی و....
 
2020-06-20 بحران مسکن در ایران. گسترش حاشیه نشینی و بی خانمانی
گزارش