2018-07-17 شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم
میزبان تابستانی
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
2018-06-30 مرزهای پرگهر در مقابل حقوق بشر
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی دولت های غربی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 باران بند آمد. توقف فصل نامه باران در گستره ی فرهتگ ادبیات تاریخ و سیاست
چرائی تعطیلی فصل نامه باران و درنگی بر نهادها و نشریه های آرمان گرای در تبعید
گفتگو با مسعود مافان دبیر فصل نامه باران و نشر باران
 
2018-06-18 علی حصوری پژوهش گر تاریخ و فرهنگ ایران
میزبان تابستانی
 
2018-06-02 ابهامات و پیچیدگی های دادگاه قتل علی معتمد(محمدرضا کلاهی)در هلند
گفتگو با احمد پوری
 
2018-06-01 یاد رضا غفاری مبارز سوسیالیست زندانی دهه خونین شصت
رضا غفاری جمعه 4 هرداد 25 مه در لندن درگذشت