2018-11-10 چالش ها، راهکارها و راهبردهای گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
ما باید به مطالبات مردم بپردازیم، از آن طریق است که نیروی برانداز معنا پیدا خواهد کرد
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرضا شالگونی
 
2018-10-27 ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما
2332 نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی
گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس نیویورک
 
2018-10-20 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
دیسکورس چپ از چه راهی با تمرکز روی چه دریافته ها و موضوع هائی و با چه نگاهی تقویت می شود؟
گفتگو با پیران آزاد و امین درودگر
 
2018-10-06 کتاب 1984 نوشته جرج اورول Gorge Orwel
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد
 
2018-09-22 کرونوس سایت علمی به زبان فارسی
تازه ترین ابتکارها و خبرهای گزینشی دنیای دانش
گفتگو با بیژن صباغ
 
2018-07-21 رادیکالیسم سیاسی
نقش و جایگاه، اندیشه و عمل رادیکال در جهان امروز
بحث و گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، شهلا شفیق، پیران آزاد
 
2018-06-30 معرفی فصل نامه لائیسیته، تحلیلی پژوهشی نظری
در گفتگو با حسن بهگر سردبیر لائیسیته
 
2018-06-18 علی حصوری پژوهش گر تاریخ و فرهنگ ایران
میزبان تابستانی