2013-06-22 خصلت و اهداف حرکت های اعتراضی در ترکیه و نیروهای شرکت کننده در آن
گفتگو با بهزاد باقری
 
2013-06-22 جایگاه ارزش ها و آرمان خواهی در انتخابات
گفتگو با محمد پورعبداله فعال دانشجوئی چپ
 
2013-06-22 انتخابات رئیس جمهوری اسلامی در زیر ذره بین
جایگاه انتخابات در ایران امروز و الگوها و معیارهای مردم برای شرکت در انتخابات
میزگردی با شرکت نقی حمیدیان و بهرام رحمانی
 
2013-06-22 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به نتیجه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم
 
2013-06-15 اعتراضات ضد دولتی در ترکیه
گفتگو با سیما حسین زاده از کنشگران جنبش زنان
 
2013-06-15 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
مهرداد درویش پور
 
2013-06-15 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
ابوالحسن بنی صدر
 
2013-06-15 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری.نتایج و پیامد های آن
بهروز فراهانی