2018-04-07 کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-07 گپ و گفت بامدادی
تظاهرات اعراب در اهواز، نگاهی انتقادی به تشکیل حزب چپ ایران و...
با حضور، فرزین ایرانفر، سعید افشار و علی دماوندی
 
2018-03-31 رسانه های اجتماعی و دمکراسی در عصر رسانه. از فیسبوک تا کمبریج آنالیتیکا
در خدمت دمکراسی با تحدید و تهدید دمکراسی؟کانال ارتباطی یا ابزار کنترل و جهت دهی؟
گفتگو با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی
 
2018-03-31 اشغال و غارت عفرین توسط ارتش ترکیه و گروههای جهادی
ضرورت پشتیبانی از مقاومت روژوا، الگوئی از مشارکت مردمی
در خاورمیانه اسیر امپریالیسم و استبداد و ارتجاع اسلام گرا و جهادی
 
2018-03-31 از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان
علی نیری و حسام نوذری
 
2018-03-31 کشتار فلسطینی ها به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی، اعتراض مردم عرب اهواز
گپ بامدادی درنگی بر جند رویداد و موضوع
با حضور ناصر رحیم خانی، فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-03-30 هنر کنشگر؛ گفتگوی فرزین ایران فر با آذین ایزدی فر
کنش ورزی چه تاثیراتی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می گذارد؟ در این صدا و در آن سخن
 
2018-03-24 سالی که گذشت و چشم انداز سال پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی