2014-08-26 روشنفکر در ایران و ارتباط تنگاتنگ این مفهوم با چپ ایران(5)
فروغ اسدپور به تعریف و کارکرد و تغییرات تاریخی در مقوله روشنفکر میپردازد
 
2014-08-26 روشنفکر در ایران و ارتباط تنگاتنگ این مفهوم با چپ ایران(6)
فروغ اسدپور به تعریف و کارکرد و تغییرات تاریخی در مقوله روشنفکر میپردازد
 
2014-08-09 مسئولیت و آزادی... فرزین ایرانفر
گفت و گو با رسول نژادمهر
 
2014-08-08 نقد و بررسی کتاب به جای همه آنها که کم شدند
گفت و گو با مسعود امینی(م. روان شید)
 
2014-07-19 آن سوی مکث .... مهناز قزلو
خشونت و قدرت در نظام ها و فلسفه های سیاسی از دید هانا آرنت
گقتگو با کریم قصیم
 
2014-07-19 نگاهی به خاورمیانه، اهمیت استراتژیک و تجدید ساختار جغرافیای سیاسی آن
نیروی محرک تحولات ، بازیگران صحنه، کارگزاران و کارگردانان؟ با کدام هدف ها و انگیزه ها؟
ایران کجا ایستاده است؟ گفتگو با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست
 
2014-06-14 جام جهانی‌‌ی ۲۰۱۴؛ سفری خیالی در «هایپر تِکست»‌ها
آبی‌ی بی‌مرزِ فرمانِ واژه‌ها
جستاری از بهروز شیدا نویسنده و منتقد ادبی
 
2014-06-07 قصه خوانی در استکهلم
گفت و گو با محمد حسین محمدی، نویسنده و فیلم ساز