2012-09-29 انتخابات ریاست جمهوری امریکا
موضع گیری ایرانی تبارها و گروه بندی های سیاسی ایرانی
گفتگو با منصور فرهنگ
 
2012-09-15 گزارش ها .....
گزارش ......
 
2012-09-15 گفتگو با محمد فضل هاشمی پروفسور تاریخ عقاید در دانشگاه امئو
اعتراضات به ساخت یک فیلم ضد اسلامی در امریکا
در چه زمینه ای و با چه هدف هائی چنین فیلم هائی منتشر می شود و چرا واکنش های خشونت آمیز؟
برندگان و بازندگان چه...
 
2012-09-03 برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش کشورهای غیرمتعهد در تهران
تمهیدات امنیتی گسترده و تعطیلی تهران، تلاش برای دمیدن نفس تازه در کالبد غیرمتعهدها
پیشنهاد مشارکت در مدیریت امور جهانی، وزن و نقش جنبش کشورهای غیرمتعهد در...
 
2012-09-03 رسانه های اجتماعی: نقش آفرینی گسترده و سریع در مبارزه و زندگی
بحث و گفتگو درباره کارکرد رسانه های اجتماعی و نقش شهروند خبرنگار
با حضور محمد رفیع محمودیان، شعله ایرانی، فیروزه میراعلمی، امیر نیلو، یعقوب کشاورز و .....
 
0000-00-00 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده
 
0000-00-00 باز تولید نابرابری اقتصادی زنان و مردان
سهیلا یزدان پناه
 
0000-00-00 رفورماسیون در مسیحیت، چشم انداز اصلاحات در اسلام
میزگرد با حضور محمدرفیع محمودیان، حسن اشکوری، جلال ایجادی