2015-10-03 ویژگی ها و موقعیت مبارزات معلمان، به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی معلم
گفت و گوهای کارگری؛
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2015-10-03 یادآوری قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
حادثه مرگ حج و مناسبات رژیم های ایران و عربستان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2015-09-26 موج بلند ..... صدای فرودستان!
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-09-26 وضعیت سیاسی ایران پس از توافق هسته ای
بهبود نسبی مناسبات جمهوری اسلامی با دولت های غربی چه تاثیری روی مبارزات مردم می گذارد؟
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
2015-09-26 پیروزی دوباره سیریزا در انتخابات یونان. یک جمع بندی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-09-26 انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر بریتانیا
چگونه اتفاق افتاد و چه پیامدی خواهد داشت؟
گفتگو فرزین ایران فر با منوچهر بهمنی
 
2015-09-26 موج گسترده پناه جویان گریخته از جنگ و ویرانی خاورمیانه ، اینک در اروپا
برخورد دولت احزاب و مردم در سوئد چگونه بوده است؟
گفتگو با عبداله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و فرامرز پویا خبرنگار آزاد و فعال امور پناهندگی
 
2015-09-26 درگیری دولت و ارتش ترکیه با حزب کارگران کردستان(PKK)
مناظره سعید عزیزی فعال ملی آذربایجانی و پویا عزیزی، روزنامه نگار