2015-04-04 برنامه هسته ای ایران در تفاهم لوزان، دیکته قدرت های بزرگ
گفتگو با سعید محمودی پرفسور حقوق بین الملل
 
2015-04-04 تفاهم لوزان، عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای
گفتگو با تقی روزبه و مرتضا اصلاح چی
 
2015-04-04 درباره برنامه جامع اقدام مشترک در سوئیس بر سر برنامه هسته ای در ایران
گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان و تحلیل گر سیاسی
 
2015-04-04 تفاهم هسته ای لوزان، جام زهری به حلقوم رژیم
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند موضوع و رویداد
 
2015-04-04 تفاهم لوزان: دیکته دولت امریکا تسلیم جمهوری اسلامی ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-04-04 زنان جنوب ایران
گفتگو با منیژه محمدزاده
 
2015-03-28 کشتن فرخنده دختر ۲۷ ساله به دست متعصبان مذهبی مسلمان
در برابر مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل
گزارش و گفتگو با کنشگران زن افغان؛صحرا کریمی، عالمه، یزدان پرست، سیلی غفار و سحر صامت
 
2015-03-28 دورنما و روندهای سیاسی در ایران در سال جاری 1394
نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی