2017-09-16 گفت و گوی فرزین ایران فر با شکوفه تقی نویسنده و پژوهش گر
گونه شناسی و طبقه بندی سه ژانر ادبی ترانه ها، متل ها، افسانه ها، در گذر ادبیات شفاهی ایرانی
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-09-16 اجازه برگزاری راه پیمائی به گروه نازیستی اروپای شمالی در یوتبوری و انتقادها به...
آزادی بیان یا تحریک و ترساندن دیگران
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی
 
2017-09-16 همه پرسی استقلال کردستان عراق، منفعت گرائی گفتمان حاکم بر مساله پناهندگی
ادامه بگیر و ببند و حکم های ظالمانه و ....
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-09-07 گپ و گفت بامدادی؛
درنگی بر چند خبر و رویداد
با حضور فرزین ایرانفر، نیلوفر غلامی و سعید افشار
 
2017-09-02 تأثیر استقلال کردستان بر جغرافیای سیاسی منطقه و ناسیونالسیم کردی
گفت و گو با محمد نبوی و بهرام رحمانی
 
2017-09-02 بررسی تحولات منطقه خلیج فارس و همه پرسی کردستان عراق
گفت و گو با غنی مجیدی، تحلیل گر مسائل خاورمیانه
 
2017-09-02 نگاهی به کارنامه سیاسی ابراهیم یزدی
ربیع نیکو در گفت و گو با تقی رحمانی
 
2017-09-02 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و درنگی بر چند خبر و رویداد
گپ و گفت بامدادی با حضور فرزین ایرانفر، ربیع نیکو و سیاوش فرجی