2017-09-23 همه پرسی استقلال کردستان عراق
بحث و گفتگو با حضور هدایت سلطان زاده و احمد اسکندری
 
2017-09-23 جایگاه سازمان ملل در نظام سرمایه داری کنونی جهان
نگاهی به سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-09-23 گفت و گو با حسین مولا (حسن رادیو آزادی)
درباره کتاب خاطراتش،در جستجوی یحیی
 
2017-09-23 انتخابات آلمان، نظام تبعیض آموزش و پرورش در ایران، سرکوب کارگران و ....
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-09-22 گزارشی از تازه ترین تحولات در پیوند با همه پرسی استقلال کردستان عراق
احمد اسکندری
 
2017-09-22 انتخابات پارلمان در آلمان. تغییرات در فضای سیاسی آلمان؟ به کدام سو؟
حزب آلترناتیو برای آلمان، بخشی از شعارهایش مقبول عقب مانده ترین لایه های جامعه است
گفتگو با مجید دارابیگی
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از سکوت و کتمان تا شکسته شدن سکوت و اعتراف جسته و گریخته، از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67