2020-08-02 اعتصابات کارگران نقت و پتروشیمی جنوب
و اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه
گفتگوی علی دماوندی با میثم آل مهدی
 
2020-08-01 نگاهی به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
راهکارهای رژیم و رویکردهای کارگران. همبستگی کارگران و تداوم و سرانجام اعتصاب با چه تدبیری؟
گفتگو با بهزاد بارخدائی و ربیع نیکو
 
2020-07-07 نگاهی اجمالی به کارخانه کشت و صنعت نیشکر و سیر مبارزه کارگران هفت تپه
گزارشِ ربیع نیکو
 
2020-06-27 نگاهی اجمالی به کارخانه کشت و صنعت نیشکر و سیر مبارزه کارگران هفت تپه
گزارشِ ربیع نیکو
 
2020-06-13 خودکشی کارگر بر فراز چاه نفت، شلاق بر پیکر کارگران
کارگران نفس نمی توانند بکشند!
گفتگوی ربیع نیکو با علی دماوندی فعال سیاسی از همکاران تی وی برابری
 
2020-05-02 تاثیر بحران کرونا بر روز جهانی کارگر و طبقه کارگر ایران
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال کارگری در ایران
 
2020-04-18 کار و زندگی پرستاران در ایران. اخراج سریالی پرستاران از بیمارستان های خصوصی
گفتگو با مهرآفاق مقیمی نیاکی پرستار فعال سیاسی
 
2020-02-29 پیرامون ضرورت سازماندهی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا و پنهان کاری حکومت...
گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی و سیاوش دانشور