2019-11-16 بحران سیاسی در بولیوی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-09 انگیزه ها و پیامدهای اشغال سفارت امریکا در تهران، موضع گیری نیروهای مختلف چپ
پایان جنگ سرد احیای جنگ سرد، از جهان دو قطبی تا جهان چند قطبی
گفتگو با مجید داربیگی کنش گر و تحلیل گر سیاسی
 
2019-11-09 از جنگ سرد تا اشغال سفارت امریکا در تهران
گفتگو با کاظم کردوانی تحلیل گر سیاسی
 
2019-11-09 اشغال سفارت امریکا در تهران 40 سال بعد
گفتگوی علی دماوندی با تقی روزبه کنش گر و تحلیل گر سیاسی
 
2019-11-08 پیامدهای فروریختن دیوار برلین برای شهروندان پیشین DDR
رضا پایا
 
2019-11-03 خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-02 حقایقی در مورد کتیبه و پادشاهی کوروش
گفت و گو با هایده ترابی (آرشیو)
 
2019-11-02 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی (آرشیو)