2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-07-14 کشتی های کمک های مردمی به غزه به ساحل غزه و اسرائیل نزدیک می شوند!
غزه بزرک ترین زندان جهان. گفتگو با الدوز جاویدی از کنش گران مسافر ship to gaza
 
2018-07-07 اخراج دو دیپلمات حکومت اسلامی از هلند
گفتگو با احمد پوری
 
2018-07-07 نگرانی از آینده ایران یا نگرانی از حال ایران؟
گپ بامدادی. سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-07-07 هفته گردهم آئی احزاب سوئد در آلمدالن جزیره گوتلند و اعتراض به حضور نازی ها
گفتگو با توکتم جهانگیری از حزب ابتکار فمینیستی
 
2018-07-07 جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. گفتگو با کاووس اختری
نکاهی به بازی های یک چهارم نهائی و سبک های فوتبالی
 
2018-07-07 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-30 مرزهای پرگهر در مقابل حقوق بشر
سیاست های مهاجرتی و پناهندگی دولت های غربی
نقد و نظر با بهروز فراهانی