2020-04-04 کرونا، سود در خدمت انسان یا انسان در خدمت سود؟
فرزین ایران فر
 
2020-04-04 راه کارهای دولت سوئد در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و شیب پیک مصونیت همگانی
راه کارها در ایران در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا. تقابل علم و تخصص با خرافات و مذهب
کارشناس بهداشت همگانی در اداره مدیریت اجتماعی سوئد
 
2020-04-04 بحران کرونا نابسامانی های نظام کلان سرمایه داری را آشکار کرد
نئولیبرالیسم، گلوبالیسم، دولت های ملی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-04-04 امریکا در کانون همه گیری کرونا
تنش های تازه در عراق و جنگ روانی دولت امریکا و حکومت اسلامی ایران
گفتگو با محمد علی امینی
 
2020-04-04 کندوکاو در سویه های آجتماعی همه گیری کرونا بیماری کووید 19 و پیامدهای گسترده آن در...
ارزیابی ها و پیش بینی های شماری از متفکران و تحلیل گران راست و چپ، لیبرال و سوسیالیست
 
2020-04-04 نگاهی به راه کارهای اقتصادی دولت سوئد در مقابله با پیامدهای بحران کرونا
گفتگوی ربیع نیکو با غنی مجیدی اقتصاددان استاد دانشگاه در استکهلم
 
2020-04-04 گزارش روزنامۀ لوموند از دستگاه تبلیغات حکومت اسلامی در ایران در مواجهه با ویروس...
ترجمه ناصر اعتمادی ، خوانش فرزین ایران فر
 
2020-04-04 مرگ هلن بولک، آوازخوان گروه موسیقی یوروم بر اثر اعتصاب غذا در زندان ترکیه
یادش گرامی. ترانه دست های خلق ...