2020-01-25 چشم انداز وضعیت سیاسی ایران در پرتو تحولات اخیر. موقعیت رژیم و جنبش های مردمی
جنبش مبارزاتی در فرانسه علیه سیاست های ریاضتی دولت مکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-01-25 جنایت شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری بر فراز تهران
پرسش هائی درباره احتمال عمدی بودن
گفتگو با آدرین فضائلی کارشناس هوا فضا در سوئد
 
2020-01-25 خشونت های خونین و مرگبار گروه های بزه کار در سوئد
چرا نوجوانان و جوانانی مهاجرتبار از مناطق حاشیه نشین جذب گروه های بزه کار می شوند؟
گفتگو با بهمن چهل امیرانی و بهزاد داریوسون مددکاران اجتماعی
 
2020-01-24 نگاهی به روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سنا
محمد علی امینی
 
2020-01-18 تحولات در جامعه سیاسی روسیه. به کدامین سو؟
گفتگو با محمدعلی امینی
 
2020-01-18 تظاهرات در مقابل سفارت حکومت ایران در استکهلم، با نگاهی به اوضاع سیاسی ایران
گفت و گو با سعید سهرابی از شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران
 
2020-01-11 شلیک موشک به هواپیمای مسافری بر فراز تهران و دروغ پردازی های رژیم اسلامی جنایت کار
برنامه ویژه
 
2020-01-11 شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و پس لرزه های قتل سلیمانی در عراق و ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی