2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2019-01-05 گپی در مورد برنامه های آینده
در نقد سیاست زدایی و سیاست زدگی: سیاسی کردن دوباره سياست
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-12-29 سالی می رود سالی می آید
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-22 اعلام بازگرداندن نظامیان آمریکا از سوریه. دلایل و پیامدها؟
نگاهی به وضعیت روژوا( کردستان سوریه). دیروز امروز فردا
گفتگوی فرزین ایران فر با بهرام رحمانی
 
2018-12-15 جنبش جلیقه زردها در فرانسه. جنبش انبوه خلقی علیه نئولیبرالیسم دولت ماکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-15 وضعیت قفل شده پسا انتخابات پارلمان سوئد
شکل گیری بلوک های تازه؟ گفتگو با شعله ایرانی