2018-03-17 انتخابات پارلمانی در عراق، وضعیت کنونی در عفرین و موقعیت نیروهای مدافع مردم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با احمد اسکندری، تحلیل گر سیاسی کردستان و خاورمیانه
 
2018-03-10 نگاهی به فیلم لیدی برد Lady Bird
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-03-10 مقاومت عفرین در برابر یورش ارتش ترکیه
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
گفتگوی با ریناس ژان روزنامه نگار در روژآوا شمال سوریه
 
2018-03-03 انتخاب رهبری حزب ابتکار فمینیستی سوئد
گفت و گو با گیتا نبوی رهبر جدید این حزب
 
2018-03-03 نقد و بررسی فیلم محو شدگی In the fade (Utan Nåd)
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-02-24 نقد و نظر با بهروز فراهانی: سوریه معادله ای چهار مجهولی
تفییر مداوم و سریع آرایش صحنه سیاسی و جنگی
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
 
2018-02-18 مختصات و مشخصات سرمایه داری امروز و راه های گذر از سرمایه داری
نگاهی به چپ سوسیالیستی ایران از منظر سوسیال دمگراسی رادیکال
گفتگو با سعید رهنما استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا و پژوهش گر مسائل سوسیالیزم