2017-03-11 سمینارهای تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان
نگاه...
گفتگو با سیمین افشار از تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر
 
2017-03-04 رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا
سکسوالیته و تغييرات رفتاری زن ايرانی در چالش سنت و مدرنيته
گفت و گو با نجمه موسوی نویسنده و پژوهش گر
 
2017-03-04 نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان
چرا نابربری اقتصادی باز تولید می شود و چگونه می توان موقعیت برابر ایجاد کرد؟
گفت و گو با سهیلا یزدان پناه استاد دانشگاه سودرترن استکهلم
 
2017-03-04 زنان آتش فشانی زیر پای حکومت اسلامی
سرکوب و طرح های رژیم برای خانه نشینی زنان. حضور، مقاومت و مبارزه دختران و زنان در جامعه
گفتگوی ربیع نیکو با شیرین شمس کنش گر جنبش زنان
 
2017-03-04 چالش های پیش روی فمینیسم در شرایط متحول جهان امروز
جنبش های خرد خرد. از توجه به سیاست های هویت مدار تا مبارزه برای عدالت اجتماعی و تغییر جهان
گفت و گو با مینا خانی کنش گر اجتماعی و سیاسی
 
2017-03-04 هشت مارس، سمبل آزادی خواهی، برابری خواهی و مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسیتی
گفتار
 
2017-03-04 فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(9)
موقعیت زنان در نظام اجتماعی
گفتارهایی از امین قضائی
 
2017-02-25 سمینارهای سراسری سالانه ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی...
دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم
گفتگو با سیمین نصیری