2020-11-21 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20201121
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-11-21 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
نمایه 20201121 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-11-14 امنیت کاربران در اینترنت. گفتگو با سحر تحویلی کارشناس ارشد ارتباطات
هکرها شنود باج خواهی دزدیدن اطلاعات شخصی رصد فعالان سیاسی توسط حکومت ها و ...
 
2020-11-14 پژواک آبان خونین در ترانه سرودهای اعتراضی
در همراهی با معترضان به یاد جان فشانان. راه آبان ادامه دارد ....
 
2020-11-14 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20201114
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-11-14 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
نمایه 20201114
 
2020-11-07 تماس های تلفنی 20201107 انتخابات امریکا و ....
گفتنی ها کم نیست! میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-11-06 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
نمایه 20201107