2020-09-26 زندانی کردن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان...
و خسرو صادقی بروجنی پژوهش گر جامعه شناس
گفتگو با فرزین ایران فر
 
2020-09-26 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست 20200926
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2020-09-26 نمایه 20200926
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-09-19 نقد و بررسی رمان زنده باد زندگی نوشته رعنا سلیمانی
گفتگوی فرزین ایران فر با انور عباسی
سیری در ادبیات و نقد ادبی
 
2020-09-19 گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
ربیع نیکو سعید افشار
 
2020-09-19 رژیم قاتلان حرفه ای نوید را کشتند
گفتگوی علی دماوندی با مجید داربیگی
 
2020-09-19 پیام های مادران دادخواه که فرزندان جوانشان توسط رژیم اسلامی کشته و اعدام شدند
تا روز دادخواهی. پیام های شعله پاکروان و شهناز اکملی به بهیه نامجو مادر نوید وحید و حبیب افکاری
 
2020-09-19 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20200919
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها