2019-09-14 صدور احکام جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه و روند کنونی در جنبش کارگری
گفتگوی بهروز خباز بامحمود قزوینی و بهروز فراهانی
 
2019-09-14 جنبش دادخواهی
گفتگو با منصوره بهکیش و علی دماوندی
 
2019-09-14 تشکیل صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با سه تن از دست اندرکاران، محترم نیکو، بهروز آبادانی، عزیز بیانی
 
2019-09-14 یادمان هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در زندان های حکومت اسلامی در دهه 60
در استکهلم و یوتبوری
 
2019-09-14 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190914
 
2019-09-14 حکم های جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه
خودسوزی اعتراضی و مرگ دختر آبی
گپ بامدادی. سعید افشار
 
2019-09-07 حکم های جنون آمیز بازداشتی های هفت تپه
گفتگو با بهروز خباز
 
2019-09-07 در محکومیت حکم های بیدادگاهای رژیم اسلامی علیه فعالان کارگری
تظاهرات در استکهلم جمعه 13 سپتامبر ساعت 17 در مرکز شهر سرگل توری