2021-01-16 موج دستگیری و بازداشت فعالان و کنش گران دانشجوئی و مدنی کرد
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با کاوه کرمانشاهی از شبکه حقوق بشر کردستان
 
2021-01-16 کمپین برای آزادی ناهید تقوی دو تابعیتی آلمانی- ایرانی زندانی سیاسی در ایران
گفتگو با مریم کلارن دختر ناهید تقوی در آلمان
 
2021-01-16 بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ چگونه ارزش گذاری می شود؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ با مصرف برق چه ارتباطی دارد؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
2021-01-16 زمستان کرونائی، کرونای زمستانی!
سرسخن و نمایه 20210116 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2021-01-16 خبر و گزارش: افزایش سرکوب،بیدادگاه های رژیماعدام 3 زندانی،بگیر و ببند کنش گران...
واکنش مادران داغدار پرواز PS752،بیزاری انجمن اسلامی دانشگاه شریف از حاکمان، تازه های کرونائی، و ....
 
2021-01-16 تماس های تلفنی شنوندگان. میدان تلاقی فکرها و نظرها. گفتنی ها کم نیست! 20210116
تابلوها و مسیرها، گره ها وگشودن ها، مشکل ها و راه جوئی ها، پرسش ها و درنگ ها
 
2021-01-09 کمپین برای آزادی مهران رئوف فعال کارگری
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با مهری جعفری وکیل
 
2021-01-09 در نقد چپ حکومت ساخته و عدالتخواهان آتش به اختیار
یاشار دارالشفا