2019-03-23 پیام های نوروزی از ایران
به یاد زندانیان سیاسی با آرزوی آزادی و برابری
 
2019-03-22 برنامه نوروزی 1398
3 فروردین 1398. 23 مارس 2019
 
2019-03-17 جشن نوروز 1398 رادیو همبستگی
23 مارس 2019 ساعت 6 شب در allaktivitetshus - Sundbyberg
ورودی: 220 کرون با شام. شماره سویش swish 1233498102 شماره حساب پستى Plusgirot: 42 92 697-2
 
2019-03-16 معرفی دو کتاب. محسن نجات حسینی
فرار از زندان خاطرات امیرحسین احمدیان افسر نگهبان پیشین در زندان ساری. فرار به همراه تقی شهرام
جای پای مردم شوریده نگارش برزو نابت. گزارشی از آخرین ماه های زندگی...
 
2019-03-16 وضعیت زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه و سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا
گفتگوی بهروز خباز با احمد خلیلی نویسنده پناهنده و سارا قاضی از جمع سوسیالیست های انقلابی ایران
 
2019-03-11 جشن نوروز 1398 رادیو همبستگی
23 مارس 2019 ساعت 6 شب در allaktivitetshus - Sundbyberg
 
2019-03-02 ارزیابی از موقعیت جنبش زنان بعد از خیزش توده ای نود و شش
گفت و گوی بهروز خباز با ویدا صادقی و لیلا دانش
 
2019-02-16 پتانسیل سازمانیابی شورایی
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی و سیاوس دانشور