2020-04-04 کرونا، سود در خدمت انسان یا انسان در خدمت سود؟
فرزین ایران فر
 
2020-04-04 راه کارهای دولت سوئد در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و شیب پیک مصونیت همگانی
راه کارها در ایران در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا. تقابل علم و تخصص با خرافات و مذهب
کارشناس بهداشت همگانی در اداره مدیریت اجتماعی سوئد
 
2020-04-04 تجربه های قرنطینه ای
شهروندانی در ایران از روزها و شب های قرنطینه می گویند
 
2020-04-04 بحران کرونا در ایران: ربیع نیکو، سعید افشار
از دست فروشان و کودکان کار و زندانیان تا دعوای پزشکان با وزارت بهداشت و تجارت مرگ
 
2020-04-04 گزارش روزنامۀ لوموند از دستگاه تبلیغات حکومت اسلامی در ایران در مواجهه با ویروس...
ترجمه ناصر اعتمادی ، خوانش فرزین ایران فر
 
2020-04-04 تماس های تلفنی شنوندگان 20200404 گفتنی ها کم نیست!
بحران کرونا از پیشگیری و بیماری تا قرنطینه و بیکاری
 
2020-04-04 خطر هنوز رفع نشده است! رعایت کنید!
سعید افشار
 
2020-03-28 کرونا را شکست دادم. مهرنوش معظمی
درد و تب و سرفه و نفس تنگی، تنهائی و تاریکی، روزهای بسیار سختی بود