2017-04-22 سلامتی فرد درجامعه به چه عواملی بستگی دارد؟
ربط اضافه وزن و یا چاقی با میزان آموزش و تحصیلات
گفتگو با آزاده شکوهی پژوهش گر
 
2017-04-22 سال گرد ضدانقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، نمایش انتخابات در ایران و...
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-04-08 امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد
 
2017-04-08 پروژه تحقیقی و دانشگاهی در باره هم پیوستگی برابری جنسیتی کودکان و جوانان تازه...
گفت و گو با مهرداد درویش پور
 
2017-03-04 رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا
سکسوالیته و تغييرات رفتاری زن ايرانی در چالش سنت و مدرنيته
گفت و گو با نجمه موسوی نویسنده و پژوهش گر
 
2017-02-02 کولبران با بار سنگین بارهابشان زیر بهمن، تاریکی جهان با ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی
 
2017-01-28 نگاهی دیگر به فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
مجید تمجیدی، ربیع نیکو، سعید افشار
 
2017-01-28 فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه