2020-11-21 خشونت علیه زنان،25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
هرگونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی،جنسی یا روانی زنان شود خشونت علیه زنان است!
مهرآفاق مقیمی،صدیقه محمدی،ماریا رشیدی،شهناز شیردلیان و ....
 
2020-11-21 فاجعه کرونا در ایران. ویروس کرونا دست در دست ویروس حکومت اسلامی
کرونا در سوئد. ناکارامدی استراتژی سوئد. بازار واکسن ها، واکسن کی می رسد؟
سعید افشار
 
2020-11-21 عوامل و ریشه های خشونت علیه زنان
گفتگو ی مهرآفاق مقیمی نیاکی با صدیقه محمدی، ماریا رشیدی
 
2020-11-14 فاجعه کرونا در ایران. تایید و تکذیب قرنطینه در تهران
جان انسان ها برای مسئولان حکومتی از ارزشی بر خوردار نیست
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-10-31 گلزار شقایق‌ها، ناگفته‌های زنان مبارز کردستان ایران نوشته گلرخ قبادی
روایت چند دهه مبارزات آزادی‌¬خواهانه زنان کردستان ایران
معرفی کتاب در گفتگو با نویسنده گلرخ قبادی
 
2020-10-31 موج دوم کرونا در جهان،فاجعه کرونا در ایران، جنگ اسلام گرایان علیه آزادی بیان،
قتل مهرداد سپهری شهروند مشهدی توسط پلیس، جاسوسان حکومت اسلامی در اروپا
سعید افشار
 
2020-10-31 نمایه 201031 و مردگان را روزی ویژه بود ....
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-10-21 سال گرد خیزش فرودستان آبان 1398، درنده خوئی رژیم و زایش و رویش نسل جدید
ارزیابی و درس هایی برای جریان و نیروی چپ و سوسیالیست
سعید افشار