2021-04-10 گپ و گفت درباره کلاب‌هاوس و کلی چیزهای دیگر
از رژه مومیاپی های فرعون هادر فاهره تا بازتاب مرگ فیلیپ در بی بی سی و ....
شعله ایرانی، سعید افشار
 
2021-04-03 دروغ آوریل و سیزده، عید پاک، انشاء نوروز
دیر و دور خاطره ها، زاد روز زمین و ....
 
2021-03-27 حاجی فیرو، ز سؤبرداشت‌های نژادی یا میراث فرهنگی و بازگشت از سرزمین مردگان
گزارش و گفتگو با دکتر علی حصوری
 
2021-03-20 آغاز سده پانزدهم 1400 یا 1401؟ گفتگو با علی حصوری نویسنده و پژوهش گر تاریخ
سال 1400 پایان قرن 14 و سال 1401 آغاز قرن 15 خواهد بود
 
2021-03-20 دعوت به زندگی کردن زیر خط فقر و قناعت در سیمای رژیم اسلامی
گزارش
 
2021-03-15 خواسته ها و اعتراض های سراسری بازنشستگان، مبارزه برای نان و زندگی
گزارش سعید افشار، گفتار ستار رحمانی
 
2021-03-14 خبر و گزارش 20210313
قتل دو سوخت بر دیگر در بلوچستان در تیراندازی ماموران رژیم، افزایش سرکوب پیروان آیین بهائی،
شرکت ارتش در سرکوب تظاهرات دی ۱۳۹۷، مذاکرات امریکا و ایران بر سر...
 
2021-02-20 جنبش دهقانان و زحمت کشان فارس و اصفهان. گرامی داشت یاد الله قلی چهانگیری
گفتگو با حیدر جهانگیری