2020-08-08 نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. کولبری شغل نیست‬‬
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال سیاسی و کارگری
 
2020-08-08 زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان
 
2020-08-08 انفجار در بیروت#اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶
ربودن جمشید شارمهد سخنگوی گروه تندر و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 نمایه برنامه 20200808
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-08-01 بهرام رحمانی ژورنالیست آزاد و فعال سیاسی چپ
میزبان تابستانی 2020
 
2020-08-01 تنش های امریکا و چین. جنگ سرد؟ روند قطب بندی سرمایه داری امروز جهان
نقد و نظر با بهروز فراهانی