2017-06-24 وضعیت سیاسی در ایران پس از نمایش انتخابات
تشدید اختلافات جناح های رقیب در قدرت و بر سر قدرت
ضرورت بیرون آمدن از چرخه دوگانه های کاذب
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی
 
2017-06-24 جنگ دولت بی تفنگ با دولت با تفنگ در بالای هرم رژیم
کیش خامنه ای به روحانی و هشدار بنی صدرریزه یعنی چه؟
گفتگو با ابوالحسن بنی صدر
 
2017-06-24 خاورمیانه آشفته تر از هر زمان دیگر
شکست نظامی داعش در عراق و رقابت قدرت های منطقه ای
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-06-24 از موشک پرانی سپاه و کیش آتش به اختیاران به سوی روحانی تا نگاهی به مدیریت توحش
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو، سعید افشار
 
2017-06-17 آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران
هم زمان با نشست سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو گزارش بهروز فراهانی
 
2017-06-17 رشد گرایش های سلفی گری در کردستان از تبلیغی تا جهادی
جمهوری اسلامی با چه هدف و نیتی دست مبلغان سلفی را باز گذاشته بود؟
گزارش و گفتگو با محمدرضا اسکندری سردبیر سایت کردانه
 
2017-06-17 انتشار اسناد کودتای سیاه 28 مرداد از سوی CIA، آتش سوزی از پلاسکو تا گرنفل
آتش به اختیاران، کیش های خامنه ای به روحانی و ...
فرزین ایران فر بهروز خباز سعید افشار
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-06-11 قطع رابطه عربستان با قطر و سیاست های امریکای ترامپ
نگاهی به رقابت ها و صف بندی های منطقه خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی