2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-17 خاوران چگونه خاوران شد؟
مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد!
مستند رادیوئی: تکه هائی از حقیقت کشتار و صدای مادران خاوران
 
2018-09-08 انتخابات سوئد 2018(4)
حزب دموکرات های سوئدی(SD)چه عقایدی دارد؟
چه کسانی به این حزب رأی می دهند؟ و چرا؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-08 مرور هفتگی خبرها در ایران
از شنبه تا شنبه
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
هیجان زدائی و سیال بودن رای ها و تعییر در بلوک بندی های کلاسیک
گفتگو با محمد رفیع محمودیان
 
2018-09-08 زمینه ها و پیامدهای رشد جریان های راستپوپولیستی و راسیستی
افزایش رای حزب SD تغییر در صحنه سیاسی سوئد
گفتگو با مهرداد درویش پور
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
نگاهی به تاریخجه احزاب سوئد ناصر مجاور
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با خشایار فرمانبر از حزب سوسیال دمکرات