2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی امریکا و حکومت اسلامی در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران و تبلیغات جنگی
گفتگو با محمدرضا شالگونی و حمید تقوائی
 
2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران
گفتگو با ناصر زرافشان
 
2019-05-18 مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی حکومت های امریکا و ایران
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی حکومت های امریکا و ایران
گپ آغازین. سعید افشار
 
2019-05-18 مرور خبری هفته
مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
 
2019-05-11 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران. نمایش قدرت و تهدید نظامی با چه هدفی؟
گفتگو با خسرو خسروانی تحلیل گر سیاسی