2019-09-14 جنبش دادخواهی
گفتگو با منصوره بهکیش و علی دماوندی
 
2019-09-14 تشکیل صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با سه تن از دست اندرکاران، محترم نیکو، بهروز آبادانی، عزیز بیانی
 
2019-09-14 سفری به قم و گردش در کوچه پس کوچه های آن. پیوند سلطنت و روحانیت
از حوزه علمیه و بافت مذهبی تا بچه آخوندهای چپ و دختر آبی
گفتگو با محمدعلی امینی
 
2019-09-14 یادمان هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در زندان های حکومت اسلامی در دهه 60
در استکهلم و یوتبوری
 
2019-09-14 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190914
 
2019-09-14 حکم های جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه
خودسوزی اعتراضی و مرگ دختر آبی
گپ بامدادی. سعید افشار
 
2019-09-07 نگاهی به سه کشور. برگزیت بریتانیا، بحران ایتالیا، تورم آرژانتین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-09-07 سی امین سال ترور غلام کشاورز و صدیق کمانگر. گفتگو با فریده آرمان
سنگ های سکندری مراسم در استکهلم یک شنبه 15 سپتامبر ساعت 13.30 در skarpnäk alle 25