2019-07-13 سراب مذاکره پنهانی چهار حزب کردستانی با حکومت اسلامی
جایگاه کوتولگی اروپا در تنش های ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-07-13 اشاره به چند نوشتار: درس های انتخابات یونان برای چپ ها
نفش اقتصاد در هنر و هنرکالا، رابطه داد و نان و آزادی
رضا پهلوی در سودای بازگشت پادشاهی و نقش سیاهی لشکرها
 
2019-07-08 مذاکرات پنهانی فرستادگان جمهوری اسلامی با چند حزب کردستانی ایران در نروژ
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل کردستان
 
2019-07-06 اکبر اقراقی، فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-07-06 تظاهرات علیه جنگ علیه حکومت اسلامی ایران در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2019-06-29 رضا پایا، فعال کارگری
میزبان تابستانی
 
2019-06-29 ارزیابی از تنش های جدید در روابط ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی