2018-07-21 رادیکالیسم سیاسی
نقش و جایگاه، اندیشه و عمل رادیکال در جهان امروز
بحث و گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، شهلا شفیق، پیران آزاد
 
2018-06-30 معرفی فصل نامه لائیسیته، تحلیلی پژوهشی نظری
در گفتگو با حسن بهگر سردبیر لائیسیته
 
2018-06-18 علی حصوری پژوهش گر تاریخ و فرهنگ ایران
میزبان تابستانی
 
2018-06-02 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما (2)
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
مصاحبه بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-05-26 چپ ایران در دهه چهل با نگاهی به کتاب به زبان قانون (۲)
محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، نظرات جزنی و ...
گفت و گو با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی
 
2018-05-05 بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی خلق
دفاعیات در دهه چهل، در زندان و جایگاه و نقش در سازمان سچفخا
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی
 
2018-05-05 کارل مارکس دویست ساله شد
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-04-07 نگاهی به تفکر انتقادی
گفت و گو با احمد پور رسول