2018-05-05 بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی خلق
دفاعیات در دهه چهل، در زندان و جایگاه و نقش در سازمان سچفخا
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی
 
2018-05-05 کارل مارکس دویست ساله شد
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-04-07 نگاهی به تفکر انتقادی
گفت و گو با احمد پور رسول
 
2018-03-31 از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان
علی نیری و حسام نوذری
 
2018-02-24 گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و پژوهش گر و منتقد ادبی
دراین صدا، در این سخن: تعهد در ادبیات به چه معنا است؟
شعر اکبر ذوالقرنین دختران خیابان انقلاب
 
2018-02-24 صد و پنجاه سال کاپیتال اثر کارل مارکس
گفتگوی حسین نقی پور با حسن آزاد پژوهشگر مارکسیست
پیرامون کتاب سرمایه برجسته ترین ابزار تئوریک مبارزه رهائی بخش علیه نظام سرمایه داری
 
2018-02-20 اشاره ای کوتاه به دو نکته: فمینیسم عدالت خواه یا تمامیت خواه، اهمیت سرمایه اجتماعی
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2017-12-27 عشق به کسی یا عشق به چیزی
ژاک دریدا درباره عشق