2021-05-01 یکم ماه می روز همبستگی جهانی طبقه کارگر آرمان عدالت به تاخیر افتاده است
فرا رفتن از ایدئولوژی، مقصد در دور دست دیده میشد و بسادگی دست یافتنی می نمود
فرزین ایران فر سعید افشار
 
2021-04-17 سیری در نقد ادبی. داستان مسخ فرانتس کافکا
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرضا دارکولی
 
2021-04-03 تفکر انتقادی، رضاشاه و خمینی
حرف های همسایه ها
 
2021-03-27 افسانه نژاد آریایی و مفهوم پردازی نژادگراپی در ایران
بیژن صباغ از سایت کرونوس
 
2021-03-20 آغاز سده پانزدهم 1400 یا 1401؟ گفتگو با علی حصوری نویسنده و پژوهش گر تاریخ
سال 1400 پایان قرن 14 و سال 1401 آغاز قرن 15 خواهد بود
 
2021-03-20 سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی گفت بازآی که دیرینه این درگاهی
حافظ خوانی منوچهر تقوی بیات
 
2021-03-07 جنبش زنان از نگاه فمینیسم اینترسکشنالIntersectionality
طبقه، گرایش جنسی،سن،دین،آیین،اتنیک،جنس و جنسیت درهم تنیده‌اند
با حضور شعله ایرانی پروین اردلان مینا خانی مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2021-02-13 نوشته های کوتاه پرسش های بزرگ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان