2019-10-26 نگاهی بر مبارزه کارگران آذرآب و درنگی بر مطالبه لغو خصوصی سازی
گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی و بهروز فراهانی
گفتگوهای کارگری
 
2019-10-04 مبارزه اقتصادی مبارزه سیاسی مبارزه طبفاتی کارگران
گفتگو با رشید فدائی
 
2019-09-28 شب همبستگی با جنبش کارگری در ایران
صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران- استکهلم
جمعه 4 اکتبر ساعت 18 در Sundbyberg sturegatan 10 Allaktivitetshus
 
2019-09-28 خبر و گزارش از مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
از دور تازه اعتصاب در هفت تپه تا حکم های بیدادگاه های رژیم و...
 
2019-08-04 تظاهرات در لندن در حمایت از فعالان کارگری و زندانیان سیاسی
حمید جهان بخش
 
2019-08-03 محاکمه بازداشت شدگان هفت تپه را چگونه باید پاسخ داد؟
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-07-06 پیرامون نهادینه شدن گفتمان شورایی و ضرورت عزیمت به سمت ایجاد تشکل سیاسی
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و سیاوش دانشور