2020-08-08 نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. کولبری شغل نیست‬‬
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال سیاسی و کارگری
 
2020-08-08 زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان
 
2020-08-08 جمع آوری کمک مالی و یاری رسانی به جنبش کارگری ایران
گفتگو با محترم نیکو و بهروز آبادانی از صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران
 
2020-08-08 تهدید دکتر یاسر رحمانی نژاد پزشک مجتمع نیشکر هفت تپه از سوی امنیتی ها و اطاعاتی ها
#هفت_تپه
 
2020-08-02 اعتصابات کارگران نقت و پتروشیمی جنوب
و اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه
گفتگوی علی دماوندی با میثم آل مهدی
 
2020-08-01 نگاهی به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
راهکارهای رژیم و رویکردهای کارگران. همبستگی کارگران و تداوم و سرانجام اعتصاب با چه تدبیری؟
گفتگو با بهزاد بارخدائی و ربیع نیکو