2020-05-02 تاثیر بحران کرونا بر روز جهانی کارگر و طبقه کارگر ایران
گفتگوی ربیع نیکو با محمود صالحی فعال کارگری در ایران
 
2020-04-18 کار و زندگی پرستاران در ایران. اخراج سریالی پرستاران از بیمارستان های خصوصی
گفتگو با مهرآفاق مقیمی نیاکی پرستار فعال سیاسی
 
2020-02-29 پیرامون ضرورت سازماندهی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا و پنهان کاری حکومت...
گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی و سیاوش دانشور
 
2020-02-22 چگونگی سازماندهی و مشارکت کارگران در خیزش های اعتراضی
گفتگوی ربیع نیکو با علی رضا بیانی
 
2020-02-01 ارزیابی از موقعیت جنبش جاری در ایران و اشکال سازمان یابی در خیزهای آینده
گفتگو ی بهروز خباز با فاتح شیخ و بهروز فراهانی
 
2020-01-18 ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام
با نگاهی به روند کنونی جنبش جاری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و بهرنگ زندی
 
2020-01-04 جنبش کارگری در خیزش های آینده. ایجاد تشکل های مستقل کارگری چگونه و از چه راهی؟
برنامه گفتگوهای کارگری زیر ذره بین.
گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2019-12-21 یخ زدن و جان باختن فرهاد و آزاد خسروی دو برادر کولبر نوجوان در برف و بوران کوه های...
«برای یک تکه نان بود»،«مرگ بر دیکتاتور»
گفتگو با احمد اسکندری