2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با مهرنوش شفیعی زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-12 از نامه های افشاگر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا شقاوت حکومت اسلامی
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-01-05 از آن دی تا این دی مبارزات فرودستان و کارگران
نقش و جایگاه گفتمان و نیروی چپ
گفتگو با هژیر پلاسچی
 
2019-01-05 روند و موقعيت تاكنوني فعاليت هاي محيط زيستي
چگونگي ارتباط اين حوزه با جنبش كارگري در گفتگو با پژمان رحیمی
گفتگوهای کارگری با بهروز خباز
 
2019-01-05 نامه اسماعیل بخشی از شکنجه خود در دوران بازداشت، رژیم اسلامی غرق در بحران ها
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2018-12-29 نسبت اعتراض های فرودستان زمستان پارسال با اعتراض های کارگری پائیز امسال
گفتگو با امیر کیانپور ژورنالیست و تحلیل گر سیاسی
 
2018-12-29 پسا اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز
دستگیری ها و آزادی های مشروط، فشار و تهدید و ایجاد تفرقه توسط ماموران امنیتی رژیم
گفتگو با بهروز خباز تحلیل گر مسائل کارگری