2018-06-18 ضرورت مبارزه با کار کودکان. بیست سالگی نشریه داروک
گفتگو با سوسن بهار تلاش گر جنبش لغو کار کودک
 
2018-06-16 گزارش از حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران در استکهلم
پاسخ های داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در کنفرانس رسانه ای دفتر مرکزی LO
 
2018-06-16 سفر نمایندگان مستقل کارگری ایران به اروپا
و دیدار با فعالان و مسئولان سندیکاپی سوئد
گفتگو با بهروز خباز خبرنگار کارگری
 
2018-06-09 سفر فعالان مستقل کارگری ایران به سوئد
گفتگو با سعید تقوی از اتحادیه ترانسپورت سوئد
 
2018-06-09 گره گاههای عزیمت به سمت جنبش بیکاران
گفتگوی بهروز خباز با مصطفی اسدپور
 
2018-06-09 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-02 حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در سازمان...
تظاهرات کلکتیو سندیکاهای فرانسه در همبستگی با مبارزات کارگران ایران در ژنو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-02 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما (2)
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
مصاحبه بهروز خباز با محمدرضا شالگونی