2019-07-13 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190713
سولماز اسکندری
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-06-02 مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری
گفت و گوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
 
2019-06-02 یک چهارپایه و دیگر هیچ. کارگردان: هلن همتی. گروه تئاتر کاروان در استکهلم
گزارش و گفتگو با بازیگران: س.کریمی حسین گل بچه، رامش صفوی، کورال، نغمه و پارسا بروخیان
دستگیری تجاوز در زندان و اعدام شکوفه
 
2019-06-01 مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190601
سولماز اسکندری
 
2019-05-25 سخنان بکتاش آبتین
سرافراز به زندان می رویم و سلول به سلول در هوای آزادی هستیم
 
2019-05-18 بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی
گفتگو با شهرام کیانی پژوهش گر
 
2019-05-11 از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری