2020-05-30 معلمان معترض در زندان. گفتگوی علی دماوندی با رسول بداقی
خواسته های معلمان ایران، وضعیت مدرسه ها، کالایی شدن آموزش
 
2020-05-30 جععبه سیاه برادران جانباخته جهان آرا. تاریخ سازی و سندسازی حکومت اسلامی
گفتگوی ربیع نیکو با ایرج مصداقی
 
2020-05-30 دوباره زن کشی
شهریار دادور
 
2020-05-30 خبرهای بد
نمایه برنامه
 
2020-05-16 در ستایش بطالت. احسان عبدی
نگاهی دیگرگونه به بحران کرونا
 
2020-05-16 حکومت اسلامی در ایران به روایت کرونا
تجربه کره جنوبی در مبارزه و مقابله با ویروس کرونا
 
2020-05-09 جان باختن هلین بولک، ابراهیم گوکچه و مصطفی کوچاک
اعضای گروه موسقی اعتراضی یوروم در اعتصاب غذای طولانی
گفتگو با مهدی شبانی روزنامه نگار
 
2020-04-25 وضعیت خانه های سالمندان در واگیری کووید 19 در سوئد، یک شکست!
گفتگو با منیر مظاهری دکترای سالمندی، مدرس و پژوهش گر در دانشگاه صلیب سرخ