2018-09-01 حقایق پیرامون جان باختن 4 کنش گر محیط زیست در آتش سوزی جنگل های مریوان
شریف باجور، امید حسین زاده از انجمن سبز چیا و دو جنگل بان رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی
گفتگو با عمار گلی روزنامه نگار
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی
 
2018-06-08 روز جهانی محیط زیست و نابودی زیست بوم ایران و ....
گپ و گفت بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-03-31 زیست بوم ایران در خطر! ویرانی و آسیب های زیست محیطی در ایران
هوای آلوده خاک آلوده آب آلوده، خشک سالی و ... کنش گران محیط زیست در زندان
گزارش و گفت و گو: سعید افشار، بیژن دره شوری، علی زیدونی
 
2018-03-31 خشک سالی، جنگ آب و به جان هم انداختن مردم مناطق
گفتگو با علی زیتونی فعال چپ و محیط زیست
 
2018-03-30 فاجعه زیست محیطی، طبیعت ایران دارد به سوی نابودی پیش می رود
مافیای آب و زمین خواری و دریا خواری و کوه خواری و دشت خواری و جنگل خواری و....
گفتگو با بیژن دره شوری کارشناس محیط زیست از پیش کسوتان کنش گر زیست محیطی
 
2018-02-21 قتل کاووس سید امامی در زندان سپاه،دستگیری شماری از کنش گران محیط زیست
درنگی بر وضعیت زیست محیطی در ایران و چشم انداز هولناکی که ترسیم می شود
سخنان بیژن دره شوری و گفتگو با امیر ممبینی و مهدی هاشمی
 
2018-02-19 تنهائی و حس تنهائی. غم، رنج و کنج قلعه تنهائی
فرق بین حس تنهائی و تنها ماندن و تنها شدن؟
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد نوروزیان از گروه تئاتر کاروان و سیامک نوروزی روان درمان گر