2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2017-05-27 چرائی تبدیل موضوع مهاجران و پناهندگان به مساله تصمیم گیری های جامعه سیاسی
چرا گرایش های راست افراطی و مهاجرستیز بر طبل بزه کاری در میان مهاجران می کوبند؟
گفتگو با جمال میرخرم تحلیل گر مسائل سوئد و نادر کارمند امور زندان ها
 
2017-05-20 ویژگی دوره کنونی فعالیت کانون نویسندگان ایران در تبعید
انتشار دفتر جدید کانون نویندگان ایران در تبعید
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران
 
2017-04-29 روایت دردناک افسر پلیس ایرانی تبار در سوئد
از دوران کودکی و ارتباط خانواده اش با مجاهدین خلق
گفت و گو با حنیف عزیزی
 
2017-04-16 شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
گفتگو با امین افضل پور
 
2017-04-08 نگاهی جامع به پناهندگان افغان
مشکلات مهاجرت و رسیدن به اروپای غربی
گفت و گو با عبدالرضا کهن روز، مستند ساز
 
2017-04-08 امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد
 
2017-04-08 پروژه تحقیقی و دانشگاهی در باره هم پیوستگی برابری جنسیتی کودکان و جوانان تازه...
گفت و گو با مهرداد درویش پور