2018-11-03 مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت...
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-10-20 توجه به رویدادهای اقتصادی در جهان ، تاثیر گذار بر زندگی ما
نظر یک شنونده
 
2018-09-29 گرانی دلار تا کی و تا کجا؟ سقوط ریال و تلاطمات اقتصاد ایران. دلایل و پیامدها
"اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است"
گفتگو با احمد علوی پروفسور اقتصاد در دانشگاه استکهلم
 
2018-09-08 زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است
گزارش از زندگی چند گروه اجتماعی در معرض فقر
 
2018-08-04 بحران ارزی، موج جدید گرانی، مشکلات معیشتی و اعتراضات مردم
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
 
2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 درنگی بر اعتراض بازاریان که متحد حکومت بوده است
دیگر یاوهایی از جمله بد و بدتر و سایر افاضات بنجل لیبرال های نظام خریدار ندارد
گفت و گو با ناصر زرافشان
 
2018-06-30 اعتراض بازاریان و اعتراض مردم علیه فقر و گرانی
اعتراض بازاریان به کی به چه و برای چی؟
گفتگو با حمید مافی