2020-11-21 اپیدمی ها و خشم خداوند، از اپیدمی وبا تا اپیدمی کرونا در ایران، کتاب خوانی و ....
گپ بامدادی. ناصر رحیم خانی ، ربیع نیکو
 
2020-11-14 پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا
گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی
 
2020-11-14 گفتگو با سیامک حاتمی آهنگ ساز
جنگل، بندر و باران و ... در آلبوم فردوس
 
2020-11-14 درگذشت سون ولتر Sven Wollter هنرمند محبوب مردم سوئد بر اثر کرونا
هنرمند مبارزی عليه بربريت نفس گير كاپيتاليسم
 
2020-11-14 پژواک آبان خونین در ترانه سرودهای اعتراضی
در همراهی با معترضان به یاد جان فشانان. راه آبان ادامه دارد ....
 
2020-11-07 گپی با جواد تسلیمی: انتخابات آمريكا و وقايع افغانستان و نقش رسانه ها
هنر دیدن فیلم، معرفی چند فیلم در svtplay
 
2020-11-07 به تصوير كشيدن اسارت ذهن در در فیلم «احمدِ جوان» برادران داردِن
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2020-10-17 بازتاب کرونا در آثار ادبی و هنری تبعید
شانزدهمین شماره "آوای تبعید" با «ویژه نامه کرونا» گفتگو با اسد سیف سردبیر آوای تبعید