2019-01-12 شعر فروغ نحات دهنده هستی او
فروغ فرخزاد از افسردگی تا شیفتگی
 
2019-01-05 نگاهی به پنج فیلم در حال اکران
معرفی فیلم های کتاب سبز، روم، پازل، جنگ سرد و دزدان فروشگاه
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-12-29 ساپی ینس انسان دانا
نوشته یووال نواح حراری ترجمه محسن مینوخرد نشر چشمه
گشت و گذاری در دگرگشت و تاریخ بشر
 
2018-12-22 یک اثر یک نویسنده. داستان می دونستی نوشته رعنا سلیمانی
گفتگوی فرزین ایران فر با رعنا سلیمانی
 
2018-12-22 ترانه و موسیقی زیرزمینی.از روزگار و حسرت تا پناهنده و رهایی
گفتگوی فرزین ایران فر با امید طوطیان خواننده
 
2018-12-15 بازنمائی گفتمان چپ در گستره ادبیات و هنر و کنش گری فرهنگی
گفتگو با شهروز رشید منتقد ادبی، شاعر و نویسنده
 
2018-12-15 نقدی بر معرفی کتاب داستان لبخند
ناصر رحیم خانی
 
2018-12-08 رمان لبخند نوشته جمال صادقی
گفتگوی فرزین ایران فر و مسعود فیروزآبادی
یک اثر یک نویسنده یک نقد