2018-08-27 مریم چیتگر، ژورنالیست
میزبان تابستانی
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-06-18 ضرورت مبارزه با کار کودکان. بیست سالگی نشریه داروک
گفتگو با سوسن بهار تلاش گر جنبش لغو کار کودک
 
2018-04-28 كودكان كار در ايران
گفتگو با اميد اقدمي،فعال حقوق كودك
 
2018-01-11 ترانه های کودکان
ملیحه مینوخرد ، امیر برغشی
 
2017-09-02 وضعیت کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران،
و ضرورت فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در استکهلم
گفت و گو با سیاوش دانشور و شورش مولانی
 
2017-04-08 امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد
 
2016-06-25 گپ و گفت بامدادی
کتاب ماهی سیاه کوچولو و فروش نوزادان در ایران
گفت و گو با سوسن بهار