(پرانتز) در (پرانتز)
درنگی بر چند رویداد و موضوع هفته
listen