گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-05-12 مبارزات معلمان چه روندی را طی می کند؟
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2018-04-28 ارزيابي از موانع و گره گاه ها در جنبش كارگري ايران
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهاني و سعيد سهرابي
 
2018-04-28 كودكان كار در ايران
گفتگو با اميد اقدمي،فعال حقوق كودك
 
2018-04-28 چرا جنبش كارگری ایران مردانه است؟ و نگاه حاکم بر آن چیست؟
گفتگو با پروين اشرفى فعال چپ و حقوق زنان
 
2018-04-14 وضعیت جنبش کارگری در پرتو خیزش ها در ایران
و نگاهی به مقوله تعیین حداقل دستمزدها
گفت و گوی بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-03-17 مقوله تعیین حداقل دستمزد و جنبش کارگری
ایران در سالی که گذشت
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی و امیر جواهری
 
2018-03-03 پیرامون وضعیت نیروی کار زنان و موانع سازمان یابی زنان کارگر
گفت و گوی بهروز خباز با پروین اشرفی، سوسیالیست و فعال جنبش زنان
 
2018-02-21 تحلیل و ارزیابی از اعتصابات و فعالیت های کارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2018-02-10 گسترده شدن دامنه اعتراض های کارگری
گره خوردگی مطالبات معیشتی با خواسته های سیاسی
گفتگو با بهروز خباز