گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-01-18 ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام
با نگاهی به روند کنونی جنبش جاری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و بهرنگ زندی
 
2020-01-04 جنبش کارگری در خیزش های آینده. ایجاد تشکل های مستقل کارگری چگونه و از چه راهی؟
برنامه گفتگوهای کارگری زیر ذره بین.
گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2019-12-22 اهمیت مبارزات بازنشستگان
در روند جاری جنبش کارگری و معلمان
 
2019-12-21 جنبش کارگری در خیزش های آینده و نگاهی به سیاست و عملکرد تشکیلات چپ در خیزش آبان
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی، عمر مینایی، مهدی توپچی
 
2019-12-07 پیرامون ضرورت ها و نقش آفرینی جنبش کارگری در تغییر و تحولات آینده ایران
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی ، سعید سهرابی، سیاوش دانشور
 
2019-11-23 پیوند کار و زیست با خیابان و میدان. تداوم جنبش با اعتصاب، بیروزی با اعتصاب همگانی
گفتگو با بهروز خباز
 
2019-11-16 بازنشستگان در مصاف با غارت گران زندگی و معیشت شان چه راهی پیش رو دارند؟
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2019-10-26 نگاهی بر مبارزه کارگران آذرآب و درنگی بر مطالبه لغو خصوصی سازی
گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی و بهروز فراهانی
گفتگوهای کارگری
 
2019-10-12 پشتیبانی کارگران هفت تپه از نمایندگان مستقل و مقابله با ترفندهای عوامل ضد کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با عمر مینایی و مهدی توپچی