گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-01-05 روند و موقعيت تاكنوني فعاليت هاي محيط زيستي
چگونگي ارتباط اين حوزه با جنبش كارگري در گفتگو با پژمان رحیمی
گفتگوهای کارگری با بهروز خباز
 
2018-12-29 پسا اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز
دستگیری ها و آزادی های مشروط، فشار و تهدید و ایجاد تفرقه توسط ماموران امنیتی رژیم
گفتگو با بهروز خباز تحلیل گر مسائل کارگری
 
2018-12-22 ارزیابی تاکنونی از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز
گفتگوی بهروز خباز با بهروز فراهانی و سیاوش دانشور
 
2018-12-22 شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد
گفت‌وگوی شاهد علوی، روزنامه نگار با یکی از بستگان اسماعیل بخشی
 
2018-12-22 نگاهی به مبارزات و خواسته های کارگران در خوزستان نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و...
گفتگوی آرش کمانگر با محمد آبیار فعال کارگری در خوزستان
 
2018-12-15 ادامه اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز
ضرورت ادامه فعال همبستگی و پشتیبانی با کارگران
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ
 
2018-12-08 درنگی دیگر بر اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز
و تاثیر آن بر جامعه و جنبش کارگری
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز
 
2018-11-24 ارزیابی و آسیب شناسی جنبش هفت تپه
بهروز فراهانی، قاسم خاکسار