2018-10-13 توسعه طلبی و مداخله جویی جمهوری اسلامی در سوریه
گفت و گو با فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه و سینا ذکاوت کنش گر سیاسی و پناهندگی
 
2018-10-13 نگاهی تحلیلی به اعتصاب رانندگان کامیون، کامیون داران، اعتصاب بازاریان و معلمان
گفت و گو با امید اقدمی
 
2018-10-13 بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
2018-10-13 بررسی علل لغو و یا تعلیق اعدام در کشورهای دیگر و رابطه جرم و مجازات
گفت و گو با محمدرفیع محمودیان
 
2018-10-13 گپ کوتاهی در باره سینمای سوئد در سال 2018
سینمایی تأثیرگذار، هنری و سیاسی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-13 تحلیل فیلم جالوت Goliat
سینما، به مفهوم ماشین همدلی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-13 اخبار مبارزات کارگری و مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-06 سوریه تغییر و تحول اخیر در منطقه و روابط روسیه، ترکیه، ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-10-06 برچیدن حکومت اسلامی، جمهوری دوم و حکومت لائیک ایران فردا
گفتگو با رامین کامران پژوهش گر و کنش گر سیاسی لیبرال