2015-11-14 پرده بکارت من ناموس تو نیست
سمیناردر مورد پرده بکارت با شرکت چند گروه زنان ایرانی و سوئدی
گفتگو با ماریا رشیدی مسئول انجمن حق زنان
 
2015-11-07 بررسی حقوقی و فرهنگی پدیده بکارت
آن سوی مکث...... مهناز قزلو
گفتگو با محمد مقیمی حقوق دان ، مریم مشفق فمینیست، مهری جعفری حقوق دان
 
2015-11-07 محاکمه صحرائی و سنگسار وحشیانه رخشانه توسط طالبان در افغانستان
گفتگوی فرزین ایران فر با زهرا موسوی فعال حقوق زنان در آلمان و ویدا ساغری فعال حقوق زنان در کابل
 
2015-10-10 موج بلند؛ صدای ستم دیدگان! (2)
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2015-10-10 از ریحانه تا آتنا
آن سوی مکث...... مهناز قزلو
گفتگو با شعله پاک روان معلم و مادر ریحانه جباری، اعدامی
گفتگو با محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی، زندانی سیاسی
 
2015-10-10 حجاب در پوسترهای تبلیغاتی H&M
بحث و گفتگوی یک مادر و پسر. شیرین و بهنام
 
2015-10-03 قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
با اشاره به ماجرای نیلوفر اردلان بازيكن تیم فوتسال
آن سوی مکث ... مهناز قزلو
گفتگو با مهرانگیز کار حقوق دان و ساناز از کمپین حرکت زنان
 
2015-10-03 یادآوری قوانین به غایت تبعیض و تحقیر آمیز علیه زنان در ایران
حادثه مرگ حج و مناسبات رژیم های ایران و عربستان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2015-09-26 خط آزاد ..... تماس تلفنی شنوندگان.
از تبعیض ها در نظام آموزشی در ایران تا مصادره تظاهرت ضد رژیم با پرچم
از پناهجویان سرگردان تا ارائه اسلام نوعی دیگر و ...