2018-10-27 برشی از تماس های تلفنی شنوندگان
مبارزه علیه حکومت اسلامی چگونه؟
 
2018-10-27 از قتل جمال خاشقجی تا قتل فرشید هکی و ...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار بهروز خباز
 
2018-10-20 اعتصاب 22 و 23 مهر؛ نقطه عطفی در تاریخ تاکنونی جنبش معلمان
گزارش و گفتگو: بهروز خباز، ستار رحمانی، لقمان ویسی و ...
درود بر عزمتان! که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید
 
2018-10-20 ماجرای قتل جمال خاشقجی نمایان گر دوروئی و گونه ای از چهره کثیف و روابط دولت ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-10-20 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان
در زمینه ناامنی و انفحارهای تروریستی، فساد گسترده، قطب بندی های قومی مذهبی، میراثی شدن قدرت
گفتگو با ولی آریان خبرنگار تلویزیون طلوع
 
2018-10-20 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
دیسکورس چپ از چه راهی با تمرکز روی چه دریافته ها و موضوع هائی و با چه نگاهی تقویت می شود؟
گفتگو با پیران آزاد و امین درودگر
 
2018-10-20 اعتصاب دو روزه معلمان، قتل خاشقجی ، آزاد شدن ماری جوانا در کانادا
گپ بامدادی. سعید افشار
 
2018-10-20 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-15 از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان در کنسولگری آن کشور در استانبول
تا تروریسم حکومت اسلامی در اروپا .گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار