2016-08-11 وضعیت سیاسی ایران
اختلاف ها ومجادله ها درون رژیم،موقعیت جنبش های اجتماعی
چگونگی برآمد و تقویت گفتمان چپ و سوسیالیستی
گفتگو با خسرو آهنگروعلی دماوندی
 
2016-07-09 فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی ایران
گفت و گو با احمد سیف
 
2016-07-02 بررسی علل و پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-06-26 در باره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و عواقب آن
جواد تسلیمی
 
2016-06-25 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(5)
پاسخ به انتقاد یک شنونده
 
2016-06-25 پیرامون خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، علل و نتایج
گفت و گو با منوچهر بهمنی
 
2016-05-28 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(3)
شناخت، هسته اصلی گفتمان انتقادی
در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی
 
2016-05-21 اقتصاد سیاسی(2)
گفتمان حاکم تعیین کننده سیاست اقتصادی حاکم
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2016-05-07 اقتصاد سیاسی بازار کار (1)
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی