2017-02-11 دشواری ها و شرایط نامتعادل روحی پناهجویان در سوئد
خطر اخراج، افسردگی، خودکشی
گفت گو با جمعه لومانی، کنش گر مسائل پناهندگی
 
2017-02-04 ناشهروندان این جهان، شهروندان این ناجهان
مسئله پناهندگی در سوئد ، اتحادیه اروپا و جهان امروز
گفتگوی ربیع نیکو با سروژ قازاریان تحلیل گر سیاسی و مسائل پناهندگی
 
2017-01-14 در جستجوی مأمنی امن
گفتگو با پدرام پورکریمی پناهجوی هنرمند ایرانی در سوئد
موسیقی اعتراضی و زیرزمینی در ایران در چه جایگاه و موقعیتی است؟
 
2017-01-01 حماسه سیاهکل، حمید اشرف(بخش دوم)
گفت و گو با فریبرز سنجری
 
2016-12-31 راهپیمائی و مارش برعکس از برلین تا حلب! و آتش بس در سوریه؟
ایرانیان تبعیدی و جنگ سوریه
گفتگو با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین
 
2016-12-17 زمینه های رشد جریان های مهاجرستیز و چگونگی مقابله با آنان
گفتگو با مسعود کمالی پروفسور جامعه شناس و پژوهش گر تبعیض در جامعه
 
2016-12-17 زمینه های تقویت ناسیونالیسم افراطی پوپولیست راسیستی در سوئد و اروپا
با حضور فرشته احمدی جامعه شناس
حنیف بالی نماینده حزب محافظه کار مودرات
مسعود کمالی جامعه شناس
 
2016-12-15 جنگ سوریه کشتار کودکان و غیر نظامیان و امنیت درخیابان های تهران
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2016-11-12 یاد نیما هاتفی یادگار!
نیما هاتفی فعال سیاسی اجتماعی در پی کشاکشی طولانی با سرطان درگذشت
گفتگوی مردگان از زندگی.گفتگوی زنده یاد ناصر یوسفی با زنده یاد نیما هاتفی