2017-05-13 نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در ایران
در بساط انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکنید!
شهلا دانش فر از حزب کمونیست کارگری ایران
 
2017-05-13 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
جایگاه شوراها در ساختار سیاسی و قدرت
گفتگو با سیف خدایاری از حزب کمونیست کارگری حکمتیست
 
2017-05-13 مناظره ها در نمایش انتخابات ریاست جمهوری
فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-05-13 انتخابات در جمهوری اسلامی .‌ تماس تلفنی شنوندگان
گفتنی ها کم نیست!
 
2017-05-06 نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران. روی کردها و راه کارها
بحث و گفتگو با حضور اسماعیل سپهر، هلمت احمدیان، حمید مافی
 
2017-05-06 نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در ایران
هدف های پیدا و پنهان مهندسی انتخابات و مناظره های فرافکن
حسن حسام از سازمان راه کارگر
 
2017-05-06 معدن درد معدن رنج! (انفجار در معدن یورت مرگ معدن چیان)
بد و بدتر در انتخابات فرانسه چپ ها چه می کنند؟، تغییر لحن حماس
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
بهروز فراهانی بهروز خباز سعید افشار
 
2017-04-29 جدل موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
گفت و گوی ربیع نیکو با ملیحه محمدی و حسن شریعتمداری
 
2017-04-29 چهار بلوک در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه
دور دوم رقابت امانوئل مکرون لیبرال با مارین لوپن راست افراطی
چپ ها چه خواهند کرد؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی