2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش فرجی کنش گر سیاسی
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
تقی روزبه تحلیل گر چپ
 
2017-05-20 ارزیابی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ربیع نیکو فرزین ایران فر بهروز خباز سعید افشار
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ایرج مصداقی، نویسنده و زندانی سابق سیاسی
 
2017-05-13 نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-13 انتخابات ریاست جمهوری در ایران،رویکردها و راه کارها
کنش و واکنش گروهای مختلف مردم
گفتگوی فرزین ایران فر با رضا علیجانی تحلیل گر ملی مذهبی و تقی روزبه تحلیل گر چپ
 
2017-05-13 بیانیه مشترک شش جریان سیاسی در کردستان در تحریم انتخابات ریاست جمهوری
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی
 
2017-05-13 تحریم نمایش انتخابات حکومت اسلامی ، هم نمادین هم استراتژیک!
گفتگو با علی شاکری زند فعال نهضت مقاومت ملی
 
2017-05-13 انتخابات ریاست جمهوری و کانون نویسندگان ایران
گفتگو با رضا خندان عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران