2017-07-01 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
سیاست های نئولیبرالی در هر دو جناح اقتصاد ایران اجرا می شود
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(7)
 
2017-06-25 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریدا آفاری پژوهش گر مارکسیست
اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(6)
 
2017-06-17 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش دوم گفتار سیروس بینا اقتصاددان
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(5)
 
2017-06-10 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. بخش یک گفتار سیروس بینا اقتصاددان
زمینه های تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران پیش از انقلاب 1357
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(4)
 
2017-05-27 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن
بخش یک گفتار مهرداد وهابی اقتصاددان.شیوه هماهنگی ویرانگر
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(2)
 
2017-05-20 سمینار رادیوئی اقتصاد ایران و ویژگی های آن
پیش گفتار حمید جهان بخش
 
2017-05-20 اقتصاد ایران و ویژگی های آن، گفتار احمد علوی اقتصاددان
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(1)
 
2017-05-13 نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-11 اقتصاد ایران و ویژگی های آن
سمینار رادیوئی از هفته آینده در رادیو همبستگی