2018-01-08 برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو
 
2017-12-30 ارزیابی از خیزش و شورش مردمی علیه رژیم اسلامی
فرودستان خشمگین در گستره سراسری انبار باروتند
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی چپ و حمید مافی روزنامه نگار چپ
 
2017-12-30 عبور از جناح های حکومتی، کل رژیم اسلامی زیر ضرب خیزش های مردمی
حمید جهان بخش، فرزین ایران فر، بهروز خباز ، سعید افشار
 
2017-12-16 طرح جدید بازنشستگی در سوئد، افزایش سن بازنشستگی!
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان و نظر چند شنونده
 
2017-12-16 مذهب حکومتی در بودجه سال 1397، مبارزه کارگران هفت تپه
از سوت بلبلی اژه ای تا فحش های ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز،سعید افشار
 
2017-11-04 نهادهای مالی ورشکسته با رانت حکومتی و سپرده گذاران غارت شده
اقتصاد سیاسی صدقه
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
2017-07-08 قراداد نفتی گازی حکومت اسلامی با توتال
گفتگوی ربیع نیکو با احمد علوی اقتصاددان
 
2017-07-01 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریبرز رئیس دانا اقتصاددان
سیاست های نئولیبرالی در هر دو جناح اقتصاد ایران اجرا می شود
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(7)
 
2017-06-25 اقتصاد ایران و ویژه گی های آن. گفتار فریدا آفاری پژوهش گر مارکسیست
اقتصاد ایران نوعی از سرمایه داری دولتی است
سمینار رادیوئی اقتصاد ایران(6)