2017-02-02 کولبران با بار سنگین بارهابشان زیر بهمن، تاریکی جهان با ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی
 
2017-01-28 نگاهی دیگر به فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
مجید تمجیدی، ربیع نیکو، سعید افشار
 
2017-01-28 فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه
 
2017-01-21 فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
عدم رعایت موازین ایمنی، مسئولان بی مسئولیت
کارگران خارج از شمول قانون کار و بیمه،آتش نشانان فداکار
گزارش و گفتگو:آیت نیافر،بهروز خباز
 
2016-12-31 افراد بی‌خانمان که در گورستان نصیرآباد شهریار می‌خوابند
واکنش ها به گزارش و عکس‌های سعید غلامحسینی از وضعیت گورخواب‌ها
گفتگو با حمید مافی روزنامه نگار
 
2016-12-31 «زندگانِ» گورخواب و لایه های زیرین این گورخوابیِ ننگین!
احساس شرم و رابطه عدالت خواهی و آسیب های اجتماعی
علت گورخوابی را باید در این نظم انسان سوز جست
گفتگو با محسن حکیمی
 
2016-12-31 اندوه ماه خسته
حسن حسام
 
2016-12-17 شبکه های رسانه ای نوظهور در ایران، پروژه های امنیتی رژیم اسلامی
پلاس تی وی، آپارات و .... جزئی از سیاست امنیتی کنترل و مدیریت حکومت در عصر اعتدال
گفتگو با هژیر پلاسچی فعال سیاسی کمونیست و روزنامه نگار
 
2016-12-10 تقلیل گرائی در مفهوم حقوق بشر و برساختن مفهوم جامع حقوق بشر
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر
گفتگو با سهیلا یزدان پناه