2018-04-14 وضعیت جنبش کارگری در پرتو خیزش ها در ایران
و نگاهی به مقوله تعیین حداقل دستمزدها
گفت و گوی بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-03-17 مقوله تعیین حداقل دستمزد و جنبش کارگری
ایران در سالی که گذشت
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی و امیر جواهری
 
2018-03-17 در باره تعیین حداقل دستمزد، و جشن نوروز
گپ و گفت بامدادی، فرزین ایرانفر، شیرین محمدی، بهروز خباز
 
2018-03-03 پیرامون وضعیت نیروی کار زنان و موانع سازمان یابی زنان کارگر
گفت و گوی بهروز خباز با پروین اشرفی، سوسیالیست و فعال جنبش زنان
 
2018-03-03 اخبار مبارزات ضد استبدادی، دختران انقلاب، مبارزات کارگری و فعالین محیط زیست
سولماز اسکندری
 
2018-02-21 تحلیل و ارزیابی از اعتصابات و فعالیت های کارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه
گفت و گوی بهروز خباز با ستار رحمانی
 
2018-02-10 گسترده شدن دامنه اعتراض های کارگری
گره خوردگی مطالبات معیشتی با خواسته های سیاسی
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-01-20 ارزیابی و جمع بندی از جنبش توده ای با نگاهی به آینده آن
گفت و گوی بهروز خباز با خسرو بوکانی و سیاوش دانشور
 
2017-12-16 مذهب حکومتی در بودجه سال 1397، مبارزه کارگران هفت تپه
از سوت بلبلی اژه ای تا فحش های ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز،سعید افشار