2020-08-15 شیوع کرونا در زندان ها، ریاکاری و جنگ قدرت در سخنان رئیس بنیاد مستضعفان
بازی اکس مسلم در زمین نیروهای راسیستی، وضعیت انفجاری در ایران و .....
گپ بامدادی. محمدعلی امینی،ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 جشنواره دیجیتالی پراید استکهلم. مروری بر تاریخچه حقوق دگرباشان در سوئد
خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-08-08 زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان
 
2020-08-08 انفجار در بیروت#اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶
ربودن جمشید شارمهد سخنگوی گروه تندر و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 تهدید دکتر یاسر رحمانی نژاد پزشک مجتمع نیشکر هفت تپه از سوی امنیتی ها و اطاعاتی ها
#هفت_تپه
 
2020-08-01 ۵ معترض دی ماه 96 در اصفهان در خطر اعدام!
جنایت اعدام های سیاسی در همه این سال ها
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-08-01 پوشه خبری هفته 20200801
بگیر و به بندها و بی دادگاه ها و .....
 
2020-07-25 پوشه خبری هفته. 4 امرداد 1399، 25 ژوئیه 2020
رئیسی بیچاره باز هم بگو رباته ربات که نام نداره. ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه
رنج های نرگس محمدی در زندان، رنج های ابوالفضل کریمی، تمدید بازداشت حمید نوری و .....