2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ
 
2018-12-08 جنبش دانشجوئی امروز در چه حال و هوا و وضعیتی است؟
گفتگو با امید اقدمی
 
2018-10-13 بهداشت روان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رضا کاظم زاده، روانشناس
 
2018-09-29 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در وضعیت امروز ایران
با چه امکان ها و فرصت هائی؟ از چه مسیر و نقشه راهی؟ تمرکز و تاکید روی چه نکته ها و موضوع هائی؟
گفتگو با اسماعیل سپهر کنش گر سیاسی
 
2018-09-29 توضیح سعید افشار درباره برنامه چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
در وضعیت امروز ایران در گفتگو با کنش گران و کوشندگان سیاسی
 
2018-09-22 حمله تروریستی در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم
مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری
گفت و شنود با تقی روزبه تحلیل گرسیاسی
 
2018-09-22 درنگی برخشم و نفرت در جامعه امروز ایران
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2018-09-22 بازگشاپی مدرسه ها ونظام تبعیض آموزشی
فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-09-22 در آستانه فصلی گند. رادیو هیچ کیدز نویز ششم
کدام صدا حذف می شود؟ کدام صدا را نمی شنویم؟
چگونه سرمایه و مردسالاری دست تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.