2012-02-27 گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
2012-01-29 گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
 
2012-01-29 تاثیر و پیامد تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم
نوسانات نرخ ارز و اعلام تک نرخی ارز از سوی بانک مرکزی
گفتگو با فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران
 
2012-01-15 نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
 
2012-01-09 معرفی دو کتاب از انتشارات آلفابت ماگزیما در گفتگو با عباس منصوران
نیروهای کار اعتراض‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰ تا به امروز
نوشته بورلی جی سیلور، مترجم عباس منصوران
پرستو در باد، روايتی از مبارزه، عشق و بازنگری بينش...
 
2012-01-09 دو گزارش
1.مناسبات اقتصادی حکومت اسلامی و دبی، تیری که به سنگ خورد
2.زندگی بخشی از کارگران در مناطق حاشیه ای تهران بزرگ
 
2012-01-02 نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی می رود ... سالی می آید ....
نگاهی به سال پشت سر و چشم انداز سال پیش رو
 
2011-12-18 فضای تبلیغات جنگ طلبانه، انگیزه ها و پیامدها ؟
نظر یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان و اورى آونرى نويسنده، عضو پيشين كنست و از مسئولان «گوش شالوم» (بلوك صلح)
 
2011-12-18 پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
بر روی رژیم جمهوری اسلامی و زندگی مردم . بحث و مناظره: ایرج مصداقی و بهرام رحمانی