2017-05-13 نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-05-13 انتخابات ریاست جمهوری در ایران،رویکردها و راه کارها
کنش و واکنش گروهای مختلف مردم
گفتگوی فرزین ایران فر با رضا علیجانی تحلیل گر ملی مذهبی و تقی روزبه تحلیل گر چپ
 
2017-05-06 وضعیت نابسمان برای رانندگان(Färdtjänst)
خدمات حمل و نقل بیماران و توان خواهان در سوئد
گفتگوی فرزین ایران فر با بهراد انصاری
 
2017-04-22 سلامتی فرد درجامعه به چه عواملی بستگی دارد؟
ربط اضافه وزن و یا چاقی با میزان آموزش و تحصیلات
گفتگو با آزاده شکوهی پژوهش گر
 
2017-04-22 سال گرد ضدانقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، نمایش انتخابات در ایران و...
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-04-08 امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد
 
2017-04-08 پروژه تحقیقی و دانشگاهی در باره هم پیوستگی برابری جنسیتی کودکان و جوانان تازه...
گفت و گو با مهرداد درویش پور
 
2017-03-04 رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا
سکسوالیته و تغييرات رفتاری زن ايرانی در چالش سنت و مدرنيته
گفت و گو با نجمه موسوی نویسنده و پژوهش گر
 
2017-02-02 کولبران با بار سنگین بارهابشان زیر بهمن، تاریکی جهان با ترامپ و ....
گپ و گفت بامدادی