2018-04-28 كودكان كار در ايران
گفتگو با اميد اقدمي،فعال حقوق كودك
 
2018-04-28 چرا جنبش كارگری ایران مردانه است؟ و نگاه حاکم بر آن چیست؟
گفتگو با پروين اشرفى فعال چپ و حقوق زنان
 
2018-04-28 پناهندگان و مهاجرین بخشی از طبقه کارگر؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-04-21 در کنار شهین و ابراهیم، داغداران از دست دادن دو پسر نازنین
بر دوش کشیدن اندوه انبوه که به زبان نیاید
 
2018-04-21 شهین و ابراهیم در سوگ فرزندان
تسلیت شنوندگان
 
2018-04-14 خبرها از مبارزات مردمی و بگیر و ببند رژیم در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-04-14 گفتگو با شاپرک شجری از دختران خیابان انقلاب
گزارش سیسیلیا اودن خبرنگار رادیو سوئد از تهران
 
2018-04-07 گپ و گفت بامدادی
تظاهرات اعراب در اهواز، نگاهی انتقادی به تشکیل حزب چپ ایران و...
با حضور، فرزین ایرانفر، سعید افشار و علی دماوندی
 
2018-03-31 یک هفته با خبر از مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری