2020-06-27 مجله خبری20200627:بگیر و ببند کنش گران سیاسی و مدنی و احکام اعدام زندانیان سیاسی
نامه زینب جلالیان و سهیلا حجاب از زندان قرچک
افزایش حاشیه‌نشینی و رواج پدیده‌های عجیب بی مسکنی و ....
 
2020-06-20 ابراهیم آوخ فعال سیاسی چپ
میزبان تابستانی 2020
 
2020-06-20 مرگ غلامرضا منصوری بازپرس و قاضی فراری دستگاه قضائی حکومت اسلامی در رومانی
پاک کردن رد پاها و تصفیه امنیتی اطلاعاتی مهره ها؟ از داروی نظافت و شیاف پتاسم تا گلوله و پرت کردن از بلندی.
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
2020-06-20 نگاهی به کانون وکلا در سایه پیش نویس قوه قضائیه
نقش وکیلان مستقل و وضعیت وکیلان در بند گفتگوی ربیع نیکو با شیرین عبادی حقوق دان
 
2020-06-20 روز الغای برده داری. نگاهی به برده داری در امریکا و اروپا
و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه داری
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-06-20 مجله خبری هفته. 20200620
از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه تا دستگیری و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی و....
 
2020-06-20 بحران مسکن در ایران. گسترش حاشیه نشینی و بی خانمانی
گزارش
 
2020-06-13 خودکشی کارگر بر فراز چاه نفت، شلاق بر پیکر کارگران
کارگران نفس نمی توانند بکشند!
گفتگوی ربیع نیکو با علی دماوندی فعال سیاسی از همکاران تی وی برابری
 
2020-06-13 گزارش: محاکمه اکبر طبری، معاون قوه قضائیه و فرار غلامرضا منصوری به خارج کشور
دزدان و مفسدان در برابر دزدان و مفسدان
پاک کردن ردهایی که به مقامات بالاتر می رسد