2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-30 درنگی بر اعتراض بازاریان که متحد حکومت بوده است
دیگر یاوهایی از جمله بد و بدتر و سایر افاضات بنجل لیبرال های نظام خریدار ندارد
گفت و گو با ناصر زرافشان
 
2018-06-30 اعتراض بازاریان و اعتراض مردم علیه فقر و گرانی
اعتراض بازاریان به کی به چه و برای چی؟
گفتگو با حمید مافی
 
2018-06-30 اعتراضات بازاریان
فاسم خاکسار
 
2018-04-14 بحران پولی، تلاطم بازار ارز و سقوط ارزش ریال
کار چه کسی؟ هجوم برای تبدیل ریال به دلار، چرا؟
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
2018-04-14 عوامل و دلایل سقوط ارزش ریال و پیامد آن بر زندگی مزدبگیران
گفتگو با صابر زمانی پژوهش گر اقتصاد
 
2018-02-24 صد و پنجاه سال کاپیتال اثر کارل مارکس
گفتگوی حسین نقی پور با حسن آزاد پژوهشگر مارکسیست
پیرامون کتاب سرمایه برجسته ترین ابزار تئوریک مبارزه رهائی بخش علیه نظام سرمایه داری
 
2018-01-20 ارزیابی از خیزش و اعتراض های مردمی دی ماه 96
فواران اعتراض های سراسری لایه های پائینی جامعه
گفتگو با ناصر زرافشان
 
2018-01-13 معنای خواسته ها و شعارهای معیشتی در اعتراض های مردمی از منظر اقتصاد سیاسی
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان