2020-10-03 اعتراضات اخیر پرستاران در ایران
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-09-12 پدیده زمین دزدی مقامات حکومتی با استفاده از ابزار امنیتی و رانت حکومتی
نمونه علی رضا پناهیان گوشه ای از پرده را بالا زده است!
نگاهی به نوسان های بورس تهران و کلک های دولت. گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
2020-08-22 ویژه گی ها و نوسان های بورس تهران
سیاست اقتصادی حکومت اسلامی در برخورد به سهام وبورس
گفتگوی علی دماوندی با احمد علوی اقتصاددان
 
2020-08-22 گپ بامدادی. ربیع نیکو، سعید افشار
نوسان بورس تهران،فوتبال لیگ اروپا و لیگ قهرمانان،سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، حوادث تاریخی ۲۸ مردادهای مختلف نگاهی به اعتصاب کارگران هفت تپه و .....
 
2020-08-15 شیوع کرونا در زندان ها، ریاکاری و جنگ قدرت در سخنان رئیس بنیاد مستضعفان
بازی اکس مسلم در زمین نیروهای راسیستی، وضعیت انفجاری در ایران و .....
گپ بامدادی. محمدعلی امینی،ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 جمع آوری کمک مالی و یاری رسانی به جنبش کارگری ایران
گفتگو با محترم نیکو و بهروز آبادانی از صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران
 
2020-07-18 پوشه خبری هفته 20200718
بگیر و به بندها و بی دادگاه ها و .....