2017-11-04 گزارش از دستگیری و احضار و به زندان افکندن فعالان کارگری در ایران
گفتگو با نجیبه صالح زاده سحنگوی دفاع از محمود صالحی
کارزار دفاع از جنبش کارگری و فعالان کارگری در خارج کشور
 
2017-10-21 وضعیت زندان های ایران و زندانیان سیاسی، پیگیری احوال محمد نظری در اعتصاب عذا
84 روز اعتصاب غذا، 24 سال در زندان. مرگ در یک قدمی!
گفتگوی بهروز خباز با بهنام موسیوند و سعید اقبال کنش گران اجتماعی و مدنی در تهران
 
2017-10-14 آزار جنسی زنان در فضاهای همگانی
در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی
 
2017-09-16 اجازه برگزاری راه پیمائی به گروه نازیستی اروپای شمالی در یوتبوری و انتقادها به...
آزادی بیان یا تحریک و ترساندن دیگران
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی
 
2017-09-02 نگاه مجرمانه به همجنسگرایان در ایران
گفت و گو با مهناز قزلو
 
2017-08-05 امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
نمایش پرده دیگری از بی حقی ملت ایران
نگاهی به معنای حقوقی و فقهی تنفیذ. گفتگو با ناصر رحیم خوانی پژوهش گر تاریخ
 
2017-08-05 رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
پشتیبانی از حق هم جنس گرایان،دوجنس گرایان،ترنس ها،دگرباشان و جنبش کوئیر
گرایش جنسی سیال است!گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2017-08-05 نگاه و برخورد به دگرباشان در جامعه و بیشتر خانواده ها در ایران
گفتگوی ناصر یوسفی با مهدی پناهنده ساکن سوئد. از آرشیو
 
2017-07-22 دهه فراموش ناشدنی شصت!دهه 1360 چه بود؟ پایه های فاشیسم دینی چگونه ریخته شد؟
جنایت کاران هماهنگ به سخن آمده اند،همه ابزارها رسانه، سینما و منبر به کار گرفته اند
گفتگو با هدایت سلطان زاده و مرجان افتخاری