2017-04-22 نگاهی به جنبش کارگری آلمان
گفت و گوی بهروز خباز با رامین ثابت از فعالین انجمن دوستی خلق های آلمان و ایران
 
2017-04-08 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار)(2)
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی
 
2017-03-25 کارگران و جنبش کارگری ایران چگونه سالی را از سر گذراندند؟
گفت و گوهای کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی
 
2017-03-11 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار در جنبش کارگری)
، گردهم آئی های اعتراضی و مطالباتی معلمان
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و ستار رحمانی
 
2017-02-25 ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد
آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی)
گفت و گوهای کارگری با بهروز خباز
 
2017-02-12 نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن
گفت و گوی بهروز خباز با علیشیر مبارکی، علی پیچ گاه، اصلان جوادزاده، علی دماوندی
 
2017-01-28 فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه
 
2017-01-21 فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو
عدم رعایت موازین ایمنی، مسئولان بی مسئولیت
کارگران خارج از شمول قانون کار و بیمه،آتش نشانان فداکار
گزارش و گفتگو:آیت نیافر،بهروز خباز
 
2016-12-31 آسیب شناسی جنبش کارگری ایران
گفتگو با بهروز فراهانی
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز