2018-11-24 از جمعه سیاه تا جمعه سیاه، انور خامه ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر هم رفت. و...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-17 مرور هفتگی خبرها
20181117
 
2018-11-03 در همهمه صداها، سانسور صداها، خفه کردن صداها
صداهائی که شجاعانه فریاد می شوند
 
2018-10-06 نگاهی به زندگی و فعالیت های محمود بهشتی لنگرودی و ارزیابی از مبارزات معلمان
گفت و گو با ابوذر بهشتی
 
2018-10-06 اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون
گزارش و گفتگو: بهروز خباز فرزین ایران فر سعید افشار
 
2018-09-29 متهم حمله تروریستی در اهواز؟
بیماری ها و قتل های خاموش در زندان های حکومت اسلامی
گپ بامدادی. فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2018-09-21 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-09-21 جشنواره فیلم بنیاد یاری در استکهلم
گفتگو با سروش علمی
 
2018-09-15 تروما خاطره و هویت جمعی سخنرانی در شب یادمان زندانیان سیاسی
گفتگو با رضا کاظم زاده روان درمانگر