2019-08-17 گزارش: تشدید بگیر و ببند فعالان سیاسی و مدنی.
80 سال حبس برای 14 دانشجوی دانشگاه تهران
دستگیری امضا کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه ای و....
 
2019-08-10 ارزیابی از وضعیت کنونی سیاسی ایران با نگاهی به بیانیه 14 زن کنش گر سیاسی و مدنی
زیر پوست شهر چه می گذرد؟ نارضایتی در پائین سراسیمگی در بالا؟
گفتگو با لیلا دانش تحلیل گر سیاسی
 
2019-08-10 می شنویم:صدای 14 زن کنش گر سیاسی و مدنی در ایران
پایان دادن به تبعیض های جنسیتی و برکناری رهبر رژیم و عبور از حکومت اسلامی
 
2019-08-10 بیانیه 14 زن کنش گر سیاسی برای گذر از حکومت اسلامی
ماریا رشیدی
 
2019-08-05 فرشته احمدی، پروفسور جامعه شناس در دانشگاه یوله
میزبان تابستانی
 
2019-07-22 فرخنده آشنا، فعال کارگری
میزبان تابستانی
 
2019-06-29 یادهای پروین
باز پخش از پادکست برآیندگان. کاری از گیتا هاشمی
 
2019-05-18 بازداشت فعالان کارگری،دستگیری ناهید شقاقی فعال جنبش زنان و پیام مادر او
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان زیر فشار و شکنجه
گزارش
 
2019-05-18 خشونت قانونی و عیر قانونی علیه زنان در ایران
سخنرانی ناهید شقاقی در روز جهانی زن در تهران