2018-01-20 قتل، شکنجه، فشار دستگیرشدگان خیزش دی ماه در زندان ها
گزارش سولماز اسکندری
 
2018-01-20 فشار ماموران امنیتی بر خانواده ه و تهدید مادر
گفتگو با امید اقدمی فعال حقوق کودک و پناه جوی سیاسی در ترکیه
 
2017-10-21 وضعیت زندان های ایران و زندانیان سیاسی، پیگیری احوال محمد نظری در اعتصاب عذا
84 روز اعتصاب غذا، 24 سال در زندان. مرگ در یک قدمی!
گفتگوی بهروز خباز با بهنام موسیوند و سعید اقبال کنش گران اجتماعی و مدنی در تهران
 
2017-10-07 پیگیری وضعیت سهیل عربی زندانی سیاسی عقیدتی در اعتصاب عذا
فشار ماموران امنیتی رژیم را با رسانه ای کردن صدای زندانیان سیاسی خنثی کنیم
گفتگو با فرنگیس مظلوم و سولماز اسکندری، مادر و دوست سهیل
 
2017-09-30 وضعیت مخاطره آمیز سهیل عربی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا
گرفتار در چنگال ماموران و قاضیان حکومت اسلامی
گزارش:گفتگو با فرنگیس مظلوم مادر سهیل،وصیت نامه سهیل وگفتگو با سولماز اسکندری
 
2017-09-23 گردهم آئی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی
29 سپتامبر- 1 اکتبر. هانوفر آلمان
گفتگو با عسل اخوان از سخنگویان مراسم امسال
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از سکوت و کتمان تا شکسته شدن سکوت و اعتراف جسته و گریخته، از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر
 
2017-09-16 بازخوانی کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با مجید نفیسی نویسنده و شاعر و همسر جان باخته عزت طبائیان
 
2017-09-16 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67