2019-01-05 چاره جویی برای طرد اسلام گرایی و راسیسم در کار و زندگی
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2018-12-22 خودکشی یک جوان در شهر ایذه بخاطر فقر و گرسنگی
نابسامانی و آسیب های اجتماعی در خوزستان
گفتگوی فرزین ایران فر با پژمان رحیمی
 
2018-12-15 واکاوی امید و ناامیدی در ایران امروز
زمینه ها و دلائل ناامیدی اجتماعی؟ ناامیدی از چه چیزی و از چه کسانی؟
گفتگوی فرزین ابران فر با محمدرفیع محمودیان و سعید افشار
 
2018-12-08 نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش...
گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ
 
2018-12-08 جنبش دانشجوئی امروز در چه حال و هوا و وضعیتی است؟
گفتگو با امید اقدمی
 
2018-10-13 بهداشت روان
گفت و گوی فرزین ایرانفر با رضا کاظم زاده، روانشناس
 
2018-09-29 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در وضعیت امروز ایران
با چه امکان ها و فرصت هائی؟ از چه مسیر و نقشه راهی؟ تمرکز و تاکید روی چه نکته ها و موضوع هائی؟
گفتگو با اسماعیل سپهر کنش گر سیاسی
 
2018-09-29 توضیح سعید افشار درباره برنامه چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی
در وضعیت امروز ایران در گفتگو با کنش گران و کوشندگان سیاسی
 
2018-09-22 حمله تروریستی در اهواز، شوخی تاریخ نوسلطنت طلبان فرشگرد و اعلام جنگ به کمونیسم
مراسم عاشورا، مذهب و ضرورت جنبش روشنگری
گفت و شنود با تقی روزبه تحلیل گرسیاسی